Werkgroepen

In de fractie is besloten 4 werkgroepen te maken. Zo worden de onderwerpen verdeeld over de verschillende raadsleden. Dit levert praktische voordelen op tijdens de politieke avonden, wanneer vaak op 3 plekken tegelijk wordt vergaderd. De werkgroepen zijn:

1. Werk en inkomen: Hier komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op mensen in de bijstand, minima, schuldenproblematiek en arbeidsbeperkten. Concrete voorbeelden zijn Scalabor, aanpak schulden en de Gelrepas.
2. Jeugd en WMO: Deze werkgroep gaat over onderwerpen als jeugdzorg, kinderopvang, beschermd wonen, onderwijs, Veilig Thuis en leerlingenvervoer. Deze werkgroep werkt nauw samen met Werk en Inkomen.
3. Bestuur en Financiën: In de werkgroep Financiën en Bestuur komen thema's aan bod met betrekking op grondexploitaties, risicomanagement, bestuurlijke samenwerking en andere financiële beleidsstukken. Concrete voorbeelden zijn de herijking Grondexploitaties, Nota tarieven gemeentelijke accommodaties, kostendekkendheid leges, bestuurlijke samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen maar ook de interne samenwerking college en raad.
4. Ruimte en duurzaamheid: De werkgroep Ruimte en duurzaamheid houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, zoals: woningbouwbeleid, inrichting van bedrijventerreinen, bestemmingsplannen, groen in de dorpen, natuurgebieden, klimaatbeleid, duurzame energie opwekking, energiebesparing, schone mobiliteit, luchtkwaliteit, afval, biodiversiteit en duurzame land- en tuinbouw.

De werkgroepen vergaderen om de 2 weken op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Daarnaast wordt informatie gedeeld via Trello, ons digitale systeem.

Vind je het leuk om lid te worden van 1 of meerdere van deze werkgroepen? Ben je deskundig op 1 of meerdere gebieden en wil je deze kennis (incidenteel) met de fractie delen? Meld je dan hieronder aan.