Opvang van vluchtelingen in Overbetuwe in het nauw!

Op dinsdagavond behandelt de gemeenteraad 2 moties over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Overbetuwe. Een motie van CDA, VVD en de plaatselijke partijen GBO en BBO wijst een AZC af.

GroenLinks, PvdA, Christenunie en D66 willen juist wel ruimte bieden aan een AZC.

In Overbetuwe speelt momenteel de discussie over een AZC. CDA, VVD en de plaatselijke partijen GBO en BBO zijn tegen een AZC met 300 bedden en willen een kleinschaliger AZC. Dit is echter niet mogelijk, het COA hanteert een ondergrens van 300 omdat het anders niet financierbaar is.
De partijen die tegen het AZC zijn, zijn bang dat een in hun ogen grootschalig AZC (300 bedden) tot meer verzet in de buurt leidt dan een in hun ogen kleinschalig AZC (100-150 bedden). In de praktijk maakt dit echter geen verschil in het draagvlak. Tegenstand tegen een AZC, grootschalig of kleinschalig, heeft vaak andere oorzaken. En meestal is dit geen xenofobie. De ervaring leert dat de meeste tegenstanders niet tegen zijn uit angst voor vluchtelingen, maar uit frustratie over het niet gehoord worden door de gemeente, zorgen over de verminderde kans op een huurwoning omdat ze denken dat vluchtelingen voorgaan, zorgen over van verminderde kans op een baan. De ervaring is dat als gemeentes deze zorgen serieus nemen, er absoluut draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen, zeker als dit in een AZC is met een beperkte schaal van 300 bedden.
Daarnaast blijkt uit ervaring dat er altijd verzet is, maar als het AZC er eenmaal staat verstomt dit en als het AZC na 5-10 jaar weggaat betreurt de buurt het juist.
Wat ook nog een reden is om niet bang te zijn voor het gebrek aan draagkracht: zo'n 45 gemeentes hebben een verzoek voor een AZC behandeld. In zo'n 40 gevallen ging dat geruisloos, maar daar hebben we weinig over gehoord. De excessen waren in een kleine minderheid van de gemeentes (Steenbergen, Geldermalsen) en ook daar bleek: relatief weinig xenofobie, veel frustraties over het besluitvormingsproces en over andere zaken als het niet gehoord worden e.d.

GroenLinks, D66, PvdA en Christenunie willen juist wel ruimte bieden voor een AZC. Zij hebben echter geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks hoopt echter dat betrokkenheid van inwoners andere raadsleden wellicht over de streep kan helpen. Wij willen u daarom of u er op een of andere manier aan zou willen bijdragen om de gemeenteraad een signaal te geven dat veel inwoners van Overbetuwe hier wel een plek willen bieden aan vluchtelingen. Een paar suggesties:
 

  • Er is een facebook-pagina in de lucht 'Welcome to Overbetuwe'; @WelcometoOverbetuwe. Ze streven ernaar om voor 21 juni 300 likes te hebben.
  • Raadsleden van CDA, VVD, GBO en BBO een mail sturen. Kijk op  http://www.raadoverbetuwe.nl/Gemeenteraad/Wie_zijn_de_raadsleden voor een overzicht van de raadsleden en emailadressen. U kunt ook een bericht sturen aan de griffie: griffie@overbetuwe.nl met het verzoek om het door te sturen aan alle raadsleden of de raadsleden van de desbetreffende partijen.
  • Morgen (21 juni) worden twee moties over het AZC besproken in de gemeenteraad (aanvang 21.00), één van de tegenstanders van het AZC en één van de voorstanders. U kunt de discussie op de publieke tribune bijwonen.
  • Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er om 19.00 een spontane inwonersactie plaats onder leiding van Renate Buitenhuis.
  • Voorzie de raadsleden van GroenLinks tijdens de raadsvergadering over het AZC live van feedback, die we meteen in de raadsvergadering kunnen inbrengen. Dit gebeurt via een whatsapp-groep ('GL Overbetuwe Raad Live'). Als u hieraan wilt deelnemen, stuur dan even een Whatsappje aan Hanno Krijgsman, tel. 06-4248 1617.