Politiek spel óf belang van inwoners?

Tijdens de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar stond de uitslag van een onderzoek van de rekenkamercommissie over de kernteams op de agenda.

De kernteams zijn al sinds de oprichting onderwerp van gesprek. Ze zijn 6 jaar geleden opgericht met als doelstelling dat vrijwilligers, die bekend zijn in buurten en wijken, noden en behoeften bij mensen vroegtijdig signaleren en kortdurende hulp kunnen verrichten. Dat is een schone zaak en het is fantastisch dat er mensen zijn die zich geheel belangeloos op deze manier voor hun medemensen in willen zetten. Zij leveren een bijdrage die niet in geld is uit te drukken en waar geen enkele professionele hulpverleningsorganisatie tegenop kan.

GroenLinks en PvdA zijn echter van begin af aan van mening geweest dat het jammer is dat de vrijwilligers van de kernteams dit werk doen uit naam van de gemeente. Als je je werk doet op initiatief van de gemeente ben je geen vrijwilliger meer, maar een onbetaalde arbeidskracht. En dat schuurt.

Een ander probleem is dat inwoners vaak niet weten bij wie ze moeten zijn als ze hulp nodig hebben van een professionele hulpverleningsorganisatie. Vaak wordt hun verteld dat ze eerst moeten proberen om hun probleem samen met de kernteams op te lossen. Ook scholen, huisartsen, praktijkondersteuners, geestelijke gezondheidszorg-en jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze door moeten doorverwijzen in onze gemeente. Die onduidelijkheid is ontstaan omdat door het bestaan van de kernteams (als onderdeel van een gemeentelijke voorziening) meerdere doorverwijzingspoorten zijn gecreëerd.

In het rekenkamer rapport wordt deze onduidelijkheid erkend. De rekenkamer commissie heeft aanbevelingen gedaan voor het college en de gehele raad heeft deze aanbevelingen omarmd. GroenLinks, PvdA en D’66 hebben ter aanvulling nog een motie ingediend die aansluitend op de aanbevelingen van de rekenkamer expliciet aan het college vraagt meer duidelijkheid te scheppen voor inwoners en zorgverleners over de rol van de kernteams en de toegangspoort voor professionele hulp. Maar…….CDA , VVD, en GBO vinden dit niet nodig. Zonder opgaaf van reden en zonder enige bereidheid het gesprek hierover aan te gaan, stemden deze coalitiepartijen tegen.

Gelukkig zijn er in onze gemeente ontwikkelingen gaande die ertoe bijdragen dat hulpvragers sneller, deskundiger en adequater te woord gestaan worden wanneer ze aankloppen voor hulp. We vertrouwen erop dat de betrokken ambtenaren en medewerkers van de gemeente de signalen die we met de motie hebben afgegeven oppakken, zover dat nog niet is gebeurd. Dit ondanks de tegenwerkende coalitiepartijen.