Nieuws van Carla van Kerkhof

Motie GroenLinks; brief aan Minister voor meer geld voor het sociaal domein

Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.

 

Lees verder

Compensatie eigen risico voor chronisch zieken

pillen

Naar aanleiding van het armoedebeleid is er op 25 juni 2019 door D66, GroenLinks en PvdA een motie ingediend; compensatie eigen risico chronisch zieken. Dit omdat de overheid de regeling die er bestond heeft afgeschaft.

Lees verder

Schrapdagen bureaucratie jeugdzorg; geen eindeloze protocollen meer

Op 4 september vond de 2e landelijke schrapdag bureaucratie in de jeugdzorg plaats. De schrapdagen zijn een initiatief van oud-minister Rita Verdonk en worden gedragen door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Per regio zijn jeugdzorgwerkers bij elkaar geroepen om aan te geven welke bureaucratische regels goede jeugdzorg belemmeren en geschrapt zouden kunnen worden. Het doel van de tweede schrapdag was om de bevindingen van de eerste schrapdag in mei te delen met bestuurders, politici en beleidsambtenaren.

Lees verder

Visie GroenLinks op de zorgplannen van Overbetuwe

Het voorstel van wethouder Engels is om de huidige zorgloketten op te heffen en te vervangen door één loket. Wij staan daar in principe positief tegenover. Op dit moment zijn er veel verschillende zorgloketten. Dat wil zeggen dat er nu voor één persoon of één gezin meerdere hulpverleningstrajecten los van elkaar actief kunnen zijn, wat vaak tot gevolg heeft dat hulpverleners langs elkaar werken en elkaars resultaten te niet doen.

Lees verder