Nieuws van Carla van Kerkhof

Kinderen in armoede

Uit de jaarstukken die 30 juni in de gemeenteraad zijn behandeld blijkt dat een deel van de Klijnsmagelden niet besteed zijn. GroenLinks heeft een motie ingediend om een deel van deze gelden ter beschikking te stellen aan het Sociaal team dat hiermee creatief maatwerk kan bieden wanneer een schrijnende situatie van een kind daarom vraagt.

Lees verder

Meer aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Op 29 mei heb ik deelgenomen aan een (uiteraard digitale) vergadering over het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Aanwezig waren een aantal afgevaardigden van de PvdA en het landelijk zorgnetwerk van GroenLinks. Tijdens die vergadering is besloten om een apart netwerk te vormen wat zich als doel stelt dat binnen en buiten deze partijen meer aandacht komt voor dit onderwerp. We willen dat het zichtbaarder wordt hoeveel de sociaaleconomische omstandigheden van mensen invloed hebben op hun gezondheid.

Lees verder

Motie GroenLinks; brief aan Minister voor meer geld voor het sociaal domein

Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.

 

Lees verder

Compensatie eigen risico voor chronisch zieken

pillen

Naar aanleiding van het armoedebeleid is er op 25 juni 2019 door D66, GroenLinks en PvdA een motie ingediend; compensatie eigen risico chronisch zieken. Dit omdat de overheid de regeling die er bestond heeft afgeschaft.

Lees verder

Schrapdagen bureaucratie jeugdzorg; geen eindeloze protocollen meer

Op 4 september vond de 2e landelijke schrapdag bureaucratie in de jeugdzorg plaats. De schrapdagen zijn een initiatief van oud-minister Rita Verdonk en worden gedragen door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Per regio zijn jeugdzorgwerkers bij elkaar geroepen om aan te geven welke bureaucratische regels goede jeugdzorg belemmeren en geschrapt zouden kunnen worden. Het doel van de tweede schrapdag was om de bevindingen van de eerste schrapdag in mei te delen met bestuurders, politici en beleidsambtenaren.

Lees verder