Begroting 2020

Op dinsdag 5 november 2019 behandelde de gemeenteraad de begroting van 2020. Groenlinks koos ervoor duurzaamheid als thema voor haar inbreng: Financiële duurzaamheid; Sociale duurzaamheid en Groene duurzaamheid. 

De avond begon met 2 insprekers. Namens de Molukse gemeenschap van Overbetuwe werd ingesproken over de zorgelijke situatie op de Molukken na de aardbeving van 26 september en de vele naschokken die volgden. 170.000 mensen zijn op de vlucht geslagen uit angst voor tsunami’s en verdere naschokken. De heer Barends deelde, zoals te doen gebruikelijk, zijn visie op onze begroting. Het is goed om onze raadsvergaderingen te beginnen met signalen van onze inwoners en anderen die Overbetuwe een warm hart toedragen. Het helpt om in het oog te houden dat alle politieke inzet bedoeld is om het voor onze inwoners, al onze inwoners goed te regelen. 

De verschillende fracties kregen de gelegenheid om toe te lichten hoe zij tegen de begroting aankijken. GroenLinks is kritisch over de begroting. Fractievoorzitter Hanno Krijgsman deelde in zijn betoog onze standpunten.

Financiële duurzaamheid

Om de ambities van dit college waar te maken moet de gemeente een stevige financiële basis hebben, maar die basis is in de afgelopen jaren flink verzwakt. GroenLinks verwacht oplopende tekorten voor de Jeugdzorg. Bezuinigingen op andere delen van het Sociaal Domein zie je terug bij kinderen: als hun ouders problemen ervaren en daar onvoldoende bij worden ondersteund, zie je dat terug bij kinderen. Dat sterkt ons in ons standpunt dat de verschillende delen van het Sociaal Domein integraal moeten worden benaderd, om te zorgen voor de broodnodige samenhang. We beperken met grote uitgaven zoals een nieuw zwembad in Elst, nieuwbouw van scholen en dorpshuizen onze keuzevrijheid over 2, 10 en 20 jaar.

Sociale duurzaamheid

Om in Overbetuwe een goed leven te kunnen leiden is passende woonruimte van groot belang. Maar wat er gebouwd wordt past helaas niet bij de behoefte.

GroenLinks diende daarom motie M6 in: “Meer bouwen naar kwalitatieve behoeften”. Deze motie hebben we aangehouden, omdat de gemeenteraad zich in november buigt over de situatie in de woningbouw en de motie na deze bespreking beter gepast is. We moeten slagen maken om te kunnen voldoen aan de gestelde doelen uit het Klimaatakkoord. Mensen maken zich echter bezorgd om de kosten die hier mee gemoeid zijn.

Klimaatverandering echt aanpakken kan niet zonder groene solidariteit. In onze motie M2 “Energietransitie voor iedereen” riepen we het college op om in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een plan om inwoners met lagere inkomens mee te nemen in deze energietransitie. Ook deze motie hebben we aangehouden. Wethouder Horsthuis-Tangelder gaf aan dat de insteek van deze motie onderdeel is van plannen waar hij al mee bezig is.

Groene duurzaamheid

Het college zegt dat we op koers zitten, maar dat geldt alleen voor de toekomstplannen die er zijn. Over de daadwerkelijke CO2-besparing en het aandeel duurzame energie weet het college weinig. Het enige dat nu in de begroting staat is dat we op 3,4% hernieuwbare elektriciteit zaten in 2017. Nieuwere cijfers zijn niet bekend. In onze motie M3 “Nu maatregelen voor een duurzame toekomst” vroegen we het college om voorstellen te doen om de CO2-uitstoot van (lokaal) verkeer, gebouwen en landbouw te verminderen. Helaas heeft deze motie het niet gehaald, maar dit onderwerp blijft uiteraard hoog op onze agenda staan.

GroenLinks wil graag een duurzame begroting, die oog heeft voor financiële, sociale en groene duurzaamheid. In deze begroting wordt niet langer vooruitgekeken dan 1 a 2 jaar en dat is voor GroenLinks onvoldoende. Wij willen dat het in Overbetuwe niet alleen goed leven is, maar dat het in Overbetuwe ook goed leven blijft. We hebben daarom uiteindelijk tegen de Begroting 2020 gestemd.

De vergadering verliep erg onrustig doordat de motie “Een menselijk gebaar voor de Molukken” met 18 stemmen tegen en 11 stemmen voor werd verworpen. Diverse leden van de Molukse gemeenschap waren het hier luidruchtig mee oneens, waardoor de vergadering geschorst moest worden. Dit zorgde voor een onprettig einde van deze raadsvergadering.