foto Hanno Krijgsman

De aanhouder wint: Zo pakte GroenLinks het aan met de sociale huurwoningen

Na anderhalf jaar vragen stellen, lobbyen, praten, en onderhandelen is het GroenLinks eindelijk gelukt: de gemeente gaat serieus werk maken van de bouw van sociale huurwoningen.

Voor sommige idealen moet je een lange adem hebben. Het begon anderhalf jaar geleden met schriftelijke vragen waarom in onze gemeente sociale huurwoningen er zo bekaaid vanaf kwamen. Want hoewel er een nijpende behoefte is aan sociale huurwoningen, is de woningvoorraad sociale huurwoningen de laatste 5 jaar met 100 geslonken, door verkoop of sloop. Ook bevatten de nieuwbouwprojecten van de laatste jaren nauwelijks sociale huurwoningen.

Na schriftelijke vragen wisten we de gehele oppositie van maar liefst 6 partijen, aangevuld met coalitiepartij D66, achter een GroenLinks-motie te krijgen om voortaan per project 30% sociale huurwoningen te bouwen. Deze motie haalde het indertijd nét niet.

Intussen bleven er bestemmingsplannen zonder of met onvoldoende sociale huurwoningen binnenkomen en kaartte GroenLinks het ontbreken van (voldoende) sociale huurwoningen elke keer aan. Onlangs bleek dat, ondanks de goede voornemens van het nieuwe college, de nieuwbouwprojecten die in de planning stonden, opnieuw onvoldoende sociale huurwoningen bevatten. Toen vond GroenLinks het welletjes en stelde de indieners van de ‘oude’ motie (van wie GBO en VVD intussen de oppositiebankjes voor de coalitiebankjes hadden verruild) voor om deze motie opnieuw in te dienen.

Tijdens de raadsvergadering van oktober hielden GBO en VVD de boot af en verwezen naar het nog op te stellen uitvoeringsprogramma van het College, waarin de bouw van sociale huurwoningen een prominente plek zou krijgen.

Toen dit ook niet zo bleek te zijn, traden we opnieuw in overleg met GBO en VVD, die graag een zo breed mogelijke motie wilden. En zo mocht het voorkomen dat wij op een zaterdagmiddag in een uitspanning in Elst aan het onderhandelen waren met CDA, VVD, GBO, PvdA en D66 over de voorwaarden die we moesten scheppen om de bouw van sociale huurwoningen vlot te trekken.

Het resultaat mag er zijn, zo vindt GroenLinks:

  • De gemeente gaat de regie pakken in de sociale woningbouw

  • Elk jaar moeten alle nieuwbouwprojecten gemiddeld 30% sociale huurwoningen omvatten. Als dit niet gehaald dreigt te worden moet het College terug naar de Raad om vervolgstappen te bespreken.

  • De sociale huurwoningen worden in principe gebouwd door woningcorporaties. Als dat om één of andere reden niet lukt, moet het College toestemming vragen aan de Raad voor een andere ontwikkelaar.

  • Het College moet de Raad jaarlijks rapporteren over de stand van zaken.

Wij zijn er trots op dat we dit resultaat hebben bereikt en hopen dat de mensen die al zo lang wachten op een sociale huurwoning nu snel aan de beurt zullen zijn om de woning van hun dromen op hun droomplek binnen te stappen!