GroenLinks stelt schriftelijke vragen over voortgang fietsagenda

Op 24 maart 2020 informeerde het college de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de fietsagenda. Hieruit bleek dat het college minder voortvarend te werk gaat dan bij het opstellen van de fietsagenda 2018 het geval leek. Het college wilde een aantal fietsknelpunten oplossen maar nu dreigt uitstel of zelfs afstel.

Het gaat dan bijvoorbeeld over de Heterensestraat, tussen Weteringsewal en Zeegstraat. In de fietsagenda 2018 staat daarover: “De Heterensestraat voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen. We willen een beter wegprofiel realiseren.” Dit is in de voortgangsrapportage gewijzigd in: “gezien het gebruik en de inrichting van het huidige wegprofiel geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn”. Ook bij andere straten zijn dergelijke wijzigingen in de fietsagenda doorgevoerd, of verkenningen die waren gepland nog niet uitgevoerd.

Ook hebben we vragen bij de planning van het fietspad langs de Linge. De raad heeft op 2 juli 2018 een motie aangenomen om het fietspad langs de Linge in 2021-2022 te realiseren. Nu lezen we dat er pas dit jaar een verkenning gaat plaatsvinden van alleen het wegvlak tussen Muskushouwsestraat en Logtsestraat en er verder nog geen actie is ondernomen. Lukt het met deze planning wel om het fietspad tijdig te realiseren?

Al met al genoeg redenen voor GroenLinks om schriftelijke vragen in te dienen over dit onderwerp.

GroenLinks vindt dat fietsen vanwege de gezondheid en het klimaat zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden en dat het college daarom moet blijven streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk.