Uit het rapport ‘Stedenbouw, gezondheid en Welzijn. Wat een samenwerking van stedenbouw en sociale wetenschap kan bijdragen.’ blijkt dat in een wijk met 3600 inwoners een besparing van 1,5 miljoen euro per jaar gerealiseerd kan worden door het toepassen van 10% meer groen in de wijk en door ingrepen die sociale cohesie vergroten.

Volgens dit rapport maakt meer groen de leefomgeving aantrekkelijker en verhogen burgerinitiatieven en inspraak de betrokkenheid van inwoners. Dit vertaalt zich volgens het rapport duidelijk terug in de gezondheid en het welzijn van bewoners in een wijk en de sociale cohesie. Dit leidt tot minder gemeentelijke kosten, met name in de jeugdzorg en zorg aan mensen die mede als gevolg van eenzaamheid somatisch ziekten hebben.

Toch wordt er bij ontwikkeling van wijken te weinig rekening gehouden met de belangrijke bijdrage van een groene omgeving aan de gezondheid van bewoners. Volgens het rapport komt dit doordat de ontwikkeling van wijken steeds meer aan marktpartijen wordt overgelaten; de rol van overheid beperkt zich tot die van ondersteuner. Het thema krijgt hierdoor onvoldoende aandacht en er wordt vooral met financiële kosten en baten rekening gehouden. De immateriële kant wordt minder belicht.

Naast de gezondheidsvoordelen die in het rapport worden genoemd levert groen in de wijk uiteraard ook een bijdrage aan het voorkomen van hittestress en aan waterberging, wat goed past bij het klimaatbestendig maken van wijken.

 

GroenLinks wil graag weten in hoeverre de relatie tussen groene omgeving en gezondheid van bewoners meespeelt in het ruimtelijk beleid van de gemeente Overbetuwe. Daarom stelden we een aantal vragen aan het college. We willen bijvoorbeeld weten op welke wijze het belang van groen in de wijk zichtbaar is bij nieuwe plannen en in hoeverre het college projectontwikkelaars stuurt om groen in de wijk aan te leggen. Al onze vragen vind je hieronder in de bijlage.

Zoals bij alle ingediende vragen verwachten we binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen antwoord te krijgen op deze vragen.