Het project Hart van Oosterhout is opgedeeld in vier deelprojecten. Het eerste deel bestaat uit de verplaatsing van het dorpshuis naar de kerk en de aanbouw van een nieuwe gymzaal. Hiervoor is als eerste stap de aankoop van de Leonarduskerk nodig. Om de plannen financieel te kunnen realiseren zijn subsidies aangevraagd, waarbij voor één subsidie geldt dat eigendom van de kerk noodzakelijk is voor het verkrijgen van de subsidie. Afgelopen jaar is echter raadsbreed een amendement aangenomen waarin gesteld is dat het project pas mag starten op het moment dat de subsidies toegekend zijn. U voelt de schoen waarschijnlijk al wrikken; aankoop kerk is noodzakelijk voor subsidie en toekennen subsidie is voorwaarde voor de start.

Vanwege het amendement lag nu het voorstel voor om toch, onder voorwaarden, tot aankoop van de kerk over te gaan en vervolgens zowel de subsidieaanvraag als de start van deelproject 1 in te zetten. Op deze manier kan het proces in gang blijven. Op basis van de argumenten in het voorstel en de opgenomen waarborgen hebben we als GroenLinks met het besluit ingestemd. In de raad was hier ook een meerderheid voor, het besluit is dus genomen.

Tijdens de voorbereidende vergadering werden zorgen uitgesproken over de huidige en toekomstige exploitatie van het dorpshuis. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we een motie mee ingediend waarin gevraagd wordt om, met een concrete deadline, met een exploitatieoverzicht voor zowel de huidige als toekomstige situatie te komen. Zo komt ook in beeld welke ondersteuning vanuit de gemeente nodig is om betrokken partijen bij de exploitatie te begeleiden. In de vergadering werd deze motie uiteindelijk raadsbreed aangenomen. De start van het project kan dus verder, waarbij we tijdens dit proces de vinger aan de financiële pols houden.