Discussie ging bij dit bestemmingsplan nagenoeg alleen om afmetingen en gebruik van een groen deel in de openbare ruimte en de invulling daarvan als activiteitenveld. Er waren meerdere insprekers tijdens de voorbereidende vergadering aanwezig en evenzoveel ingediende stukken waarin een verschillende mening voor of tegen een groter activiteitenveld ingebracht werd.

Daarnaast ontstond er discussie over het verloop van het participatietraject omdat een aantal partijen, zoals bijv. omwonenden, aangaven zicht niet gehoord te voelen en dat volgens hen de dorpsraad het idee van een groter activiteitenveld naar voren bracht als een breed gedeelde wens terwijl zij hun stem hierin niet terug hoorden. De suggestie is gedaan om nog eens goed naar dit proces te kijken en hier lering uit te trekken. Ik denk dat dat een goed voorstel is; het is bij dit soort projecten belangrijk om ervoor te zorgen dat verschillende partijen en belanghebbenden al vroeg in het proces betrokken worden. We moeten er op letten dat bijvoorbeeld niet alleen een initiatiefnemer informatie van betrokken ambtenaren krijgt maar dat anderen hier ook van op de hoogte worden gesteld.

Ik heb tijdens de voorbereidende vergadering, en Hanneke bij de raadsvergadering, aangegeven dat GroenLinks bij het standpunt blijft dat het activiteitenveld zoals deze nu in het plan is opgenomen de voorkeur van ons heeft. Dit gezien de vlak ernaast gelegen woningen die in het plan opgenomen zijn. Het met 'groen' ingevulde deel van het plan is volgens ons voldoende flexibel inzetbaar waardoor toekomstige bewoners van hun woonomgeving kunnen genieten en er ruimte is om te sporten en spelen.  

Voor de voorbereidende vergadering had ik nog een drietal technische vragen ingestuurd, onder andere over duurzaamheid met betrekking tot de te bouwen woningen. De beantwoording daarvan was eigenlijk incompleet en riep nieuwe vragen op. Ik heb ervoor gekozen, gezien de (lengte van de) discussie rondom activiteitenveld en participatie om hier geen punt van te maken. Bij een volgende gelegenheid  zal ik echter weer scherp op dit thema zijn en hier zeker aanvullende vragen over stellen, indien beantwoording incompleet en onduidelijk is.