Het laatste nieuws uit de gemeente, voor u geselecteerd.

Infrastructuur en mobiliteit

 • Het College moet in november duidelijkheid geven over de plaatsing en de inrichting van de begraafplaats in Zetten. Een motie van GBO en D66 hiertoe is aangenomen door de gemeenteraad. Het CDA stemde tegen.
 • Er is voldoende behoefte voor aan buurtbus tussen Heteren en Elst. Als er zich voldoende vrijwilligers als chauffeur van de buurtbus aanmelden stelt Breng een bus te beschikking en kan de buurtbus echt gaan rijden.
 • Een paardenbak aan de Parallelweg in Valburg mag van de rechter blijven. De gemeente wilde handhavend optreden na klachten van omwonenden. Maar omdat op andere plekken in de gemeente ook illegale paardenbakken liggen, geldt het gelijkheidsprincipe: of de gemeente moet overal handhavend optreden, of niet.
 • Het College van B&W wil de komende dijkverzwaring benutten om de wegen op de dijken anders in te richten. Er moeten dan brede voetgangers- en fietsstroken komen. B&W willen auto’s blijven toestaan, hoewel er voldoende parallelle wegen beschikbaar zijn.
 • Het College van B&W wil op bedrijventerrein de Aam in Elst 85 parkeerplaatsen creëren in combinatie met een parkeerverbod. Momenteel kan er overal geparkeerd worden en dat levert veel overlast en gevaarlijke situaties op.
 • De gemeente heeft toestemming van de Europese Unie om zelf glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Normaalgesproken moet dit worden overgelaten aan marktpartijen, maar omdat die er geen brood meer zien, mag het gat door de overheid gevuld worden, omdat het gaat om een voorziening van algemeen belang.
 • Aan het Europaplein in Elst komen 15 koopappartementen, tenminste als de gemeenteraad het bestemmingsplan goedkeurt. Op de plek staat nu nog een kantoorgebouw uit 1980, dat gesloopt gaat worden. 13 van de 15 appartementen zijn reeds verkocht.
 • De overstaptijden op station Tiel dreigen veel langer te worden, van 4 naar 24 minuten. NS wil de tijden van de stoptreinen naar Utrecht opschuiven om zo meer intercity’s tussen Den Bosch en Utrecht mogelijk te maken. Vanuit Geldermalsen naar bijvoorbeeld Zetten Andelst gaat de reis zo 20 minuten langer duren.
 • De Ceintuurbaan-Zuid in Elst wordt veranderd van 30 km-weg naar 50-km weg. De inrichting wordt hierop aangepast. Dit wordt gedaan omdat de weg drukker is geworden door het verdwijnen van de spoorovergang bij station Elst.
 • De bouw van De Hoge Wei bij Oosterhout is een stap dichterbij gekomen. Actiegroep Kwellend Water gaat geen gang naar de rechter maken, omdat er goede afspraken zijn gemaakt over schade als gevolg van eventueel stijgend of dalend waterpeil. De woningen in de nieuwe wijk worden gebouwd in de stijl van de jaren ’30.
 • De belangrijkste uitkomst van flexibel bestemmen in Zetten-Hemmen, waarbij inwoners van beide dorpen mochten meebeslissen over het nieuwe bestemmingsplan: een behoudend bestemmingsplan. Blijkbaar vinden bewoners de regels van de gemeente zo gek nog niet en wil men geen uitwassen van anderen in de straat.
 • Omwonenden van het toekomstige Landschapspark De Danenberg bij Park 15 bij Oosterhout vrezen dat er weinig terechtkomt van de bouw van het landschapspark van 200 hectare. Projectontwikkelaars mogen wel 42 woningen bouwen, maar er zijn nog geen harde verplichtingen voor de aanleg van natuur.
 • Na twee dodelijke ongevallen in Driel wil het dorp het landbouw- en vrachtverkeer door Driel weren. Als ongeveer de snelheid op ongeveer een kilometer wegdek van de Cora Baltussenallee van 80 naar 60 kilometer per uur gaat, kan landbouwverkeer hier worden toegestaan en hoeft dit niet meer door de smalle Dorpsstraat in Driel.
 • Er zijn steeds minder klaar-overs beschikbaar. Daarom onderzoeken de scholen in de gemeente of ze hen kunnen vervangen door oversteekhulpen. Klaar-overs (verkeersbrigadiers) moeten een officiële opleiding bij de politie volgen en Veilig Verkeer Nederland denkt dat dit eenvoudiger kan.
 • Na de dood van een duiker bij werkzaamheden bij de stuw in Driel heeft het vervangen van de vizierstuwen tijdelijk stilgelegen. De arbeidsinspectie is nu bezig met een onderzoek en dat belemmert de werkzaamheden momenteel niet meer.
 • De Lidl in Oosterhout mag uitbreiden. Wel moet er een groenstrook komen, zodat de omgeving aantrekkelijker wordt.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Chronisch zieken en gehandicapten gaan door de gemeente gecompenseerd worden voor het eigen risico van de zorgverzekering. De compensatie blijft beperkt tot gezinnen met een inkomen van maximaal 140% van het bijstandsniveau. Een motie van onder anderen GroenLinks hiertoe werd door de gemeenteraad aangenomen.
 • Het is de bedoeling dat in het nieuwe dorpshuis in Herveld ook de ontmoetingsruimte van verzorgingshuis de Hoge Hof wordt geïntegreerd. Deze komt binnenkort te vervallen omdat de Hoge Hof wil verhuizen naar een perceel naast de monumentale boerderij De Zandakkers in Herveld.
 • De gemeente gaat meer activiteiten opzetten om de laaggeletterdheid te bestrijden. Hierin wil men ook bibliotheken en bedrijven betrekken.
 • De gemeente is de achterstand in het huisvesten van statushouders (erkende asielzoekers) aan het inhalen. In 2017 moeten er 77 worden gehuisvest plus een aantal die in voorgaande jaren gehuisvest hadden moeten worden.
 • In Herveld heeft Woonstichting Valburg vier levensloopvriendelijke nul-op-de-meter-woningen ontwikkeld. De gelijkvloerse huurwoningen hebben geen gasaansluiting en zijn zo goed geïsoleerd dat de zonnepanelen op het dak in de eigen elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien.
 • De Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland mag van de gemeente haar plannen voor een ecodorp op het voormalige NIOO-terrein in Heteren verder uitwerken. Het is de bedoeling dat er 60 wooneenheden komen, zowel koop als huur en er is ruimte voor kleine begeleid wonen-projecten.
 • De gemeente gaat overlast door bewoners harder aanpakken. Door een wetswijziging kan de gemeente nu de Algemene Plaatselijke Verordening veranderen om zo meer mogelijkheden te hebben om overlast aan te pakken.
 • De huizenprijzen in Elst zitten in de lift. De huizenprijzen zijn er het afgelopen jaar meer dan 10% gestegen.
 • In Herveld is nu ook een kinderdagverblijf geopend. Deze is onderdeel van Partou en is gevestigd in de St. Willibrordusschool.

 

Natuur, milieu en energie

 • De Loenense Buitenpolder bij Slijk-Ewijk wordt deels afgegraven en deels opgehoogd. Dit om de waterkwaliteit en de doorstroom van water te verbeteren. De hoop is dat de nattere delen zeldzame planten en dieren gaan aantrekken.
 • De provincie Gelderland loopt sterk achter met de bouw van windmolens. Volgens het Gelders energieakkoord moeten er in 2020 80 windmolens zijn, terwijl het er, zoals het er nu naar uitziet, slechts 40 worden. Om toch voldoende windmolens te realiseren wil de provincie nu flink wat windmolens langs de Gelderse snelwegen plaatsen.
 • Sinds eind juli is het Loket Duurzaam Wonen open. De gemeente hoopt hiermee meer mensen over de drempel te helpen om duurzame maatregelen te nemen, zoals zonnepanelen, isolatiemaatregelen en andere energiebesparende maatregelen. Ook helpt het loket bij het aanvragen van gemeentelijke- provinciale- en rijkssubsidies. Verder verwijst de gemeente door naar lokale ondernemers die de werkzaamheden uit kunnen voeren. Het Loket Duurzaam Wonen is elke woensdag open van 13.30 tot 17.00 uur.
 • De gemeente gaat het milieutoezicht op bedrijven intensiveren. Er blijken veel meer bedrijven in de gemeente te zijn die onder de Wet Milieubeheer vallen en dus gecontroleerd dienen te worden. Het gaat om 200 bedrijven die tussen nu en 2019 gecontroleerd gaan worden.
 • In 2020 staan er in de gemeente zo’n 60 laadpalen voor elektrische auto’s. Dit kan dankzij steun van de Provincie en een overeenkomst met een Charge Point Operator. In deze overeenkomst staat dat dit bedrijf de komende tien jaar het exclusieve recht krijgt om laadpalen in de gemeente te plaatsen. De verwachting is dat het gebruik van e-auto’s de komende jaren een enorme toevlucht gaat nemen omdat elektrische en benzineauto’s over een jaar of zeven even duur zijn.
 • Het ophalen van de groene zakken met plastic, metaal en drankkarton verloopt niet helemaal naar wens. Te vaak zit er ook ander afval tussen. De afvalverwerker wil vaker controleren en laat zakken die niet voldoen staan.
 • De gemeente wil de volkstuincomplexen in Elst, Zetten (Lantermansweide), Driel (De Leedjes) en Herveld (De Tip) afstoten en het beheer overdragen aan verenigingen.
 • De gemeente wil een stuk van Park Lingezegen aankopen, dat nu nog van de provincie is. Het gaat met name om het evenemententerrein De Park. Oorspronkelijk zou Staatsbosbeheer de gronden van Park Lingezegen gratis krijgen, maar dat mag niet van de Europese regelgeving.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • De diensten van de Katholieke kerk in Herveld gaan vanaf 2018 plaatsvinden in de sacristie van de kerk. Het afnemend aantal kerkgangers en de staat van het onderhoud van de kerk dwingt het parochiebestuur van St. Benedictus tot deze maatregel. Een aantal kerkgangers is een crowdfundingactie gestart voor behoud van de functie van de kerktoren.
 • Democratische school De Vallei in Driel wil ook middelbaar onderwijs gaan aanbieden. Om voor bekostiging door het Rijk in aanmerking te komen, dient de school dan minimaal 750 middelbare scholieren te hebben. Dat is volgens het schoolbestuur veel te groot voor een middelbare school. Daarom probeert men via samenwerking en crowdfunding voldoende middelen bij elkaar te krijgen.
 • Voetbalvereniging Spero in Elst krijgt hoogstwaarschijnlijk een derde kunstgrasveld. In de gemeenteraad is een motie aangenomen die het College dwingt hiervoor geld vrij te maken in de begroting van 2018.
 • De Rijkerswoerdse Plassen en de plas bij Slijk-Ewijk trekken steeds meer bezoekers. Recreatieschap Uiterwaarde wil dit aantal nog verder laten stijgen en gaat extra sport- en spelvoorzieningen plaatsen.
 • De Poolse School komt naar Driel. Vanaf dit schooljaar kunnen ouders twee keer per maand op zaterdag hun kinderen naar deze school sturen om les te krijgen in de Poolse taal en cultuur.
 • Er komen taalcafé’s in de bibliotheken in Overbetuwe. Hier kunnen asielzoekers en andere buitenlanders spelenderwijs de Nederlandse taal en cultuur leren. Het idee komt uit Nijmegen waar het een succes is. De taalcafé’s worden gerund door vrijwilligers.
 • Vanwege de bevolkingskrimp zijn er steeds minder aanmeldingen voor de basisscholen in de gemeente. Scholen lossen dit op door klassen samen te voegen. Gelukkig stond er aan het begin van het schooljaar voor elke klas een juf of meester.
 • Vanwege de komende dijkverzwaring moet camping De Grote Altena bij Oosterhout misschien verplaatsen. De campingeigenaren pleiten voor behoud van de huidige camping op een eiland met ruimte voor de rivier eromheen.
 • IJssalon en Bed&Breakfast Betuwegaard in Zetten blijft bestaan. De ontmoetingsplek aan de rand van Zetten en Hemmen werd tot nu toe gedoogd, maar na een handhavingsverzoek moeten de exploitanten nu over de benodigde vergunningen beschikken. Die hebben ze aangevraagd.
 • Met de afgeronde verbouwing is Theater De KiK in Elst gebruiksvriendelijker geworden: er is een nieuwe trap, een personenlift en een extra ruimte bijgekomen.
 • Het fietspad tussen de Mozartstraat en Park Lingezegen is af. Er is nu dus een korte doorsteek naar het park.
 • Er is veel onvrede over de kermis in Elst. Het heringerichte Europaplein is volgens bezoekers van de kermis eigenlijk niet meer geschikt, waardoor de kermis volgens hen te klein was, er vooral oude attracties waren en er weinig te beleven was voor kleine kinderen. Met als gevolg erg weinig bezoekers. De gemeente gaat proberen het tij te keren.

 

Werk en economie

 • Er zijn meer vacatures in de gemeente Overbetuwe bijgekomen. Met name in Elst en Heteren groeide het aantal vacatures.