Tijdens de voorbereidende vergadering ging de discussie vooral over de zorgen die er zijn met het oog op verkeersveiligheid, het realiseren van voldoende sociale woningbouw en de resultaten van een studie naar mogelijke geurhinder veroorzaakt door een nabijgelegen conservenfabriek en afvalwaterzuivering. Omdat er nog vragen zijn over de verwachte geur-, geluids- en verkeershinder en de eventuele effecten op de woonomstandigheden wordt hiernaar nog aanvullend onderzoek gedaan. Hier werd om gevraagd in een motie opgesteld door de PvdA. In die motie werd ook gevraagd om te onderzoeken of hoogbouw passend kan zijn om mede te voorzien in de grote vraag naar (sociale) woningbouw en onderzoek te doen naar een verkeersveilige(re) ontsluiting van de toekomstige wijk. Deze motie hebben we mee ingediend en is uiteindelijk door alle partijen, behalve GBO, aangenomen.

Omdat ik in de ontwikkelvisie en de hierboven beschreven samengestelde motie concrete aandacht voor circulair bouwen miste, heb ik contact hierover gelegd met de PvdA. In de door Overbetuwe ondertekende Woondeal Arnhem-Nijmegen is immers afgesproken dat er bij nieuwbouwplannen oog is voor circulariteit en duurzaamheid met als doel de komende jaren minimaal 25% circulair te ontwikkelen. Dit ontbrak in de ontwikkelvisie voor Driel Zuidoost.

Na een kort overleg hebben we besloten in een aparte motie om een inspanningsverplichting voor circulair bouwen in Driel Zuidoost te vragen en deze samen (GL en PvdA) in te dienen. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan dat de ontwikkelaar voldoet aan de eis voor circulair bouwen en dat vanuit deze partij zelf dus al voldaan wordt aan de inspanningsverplichting die in de motie over circulair bouwen gevraagd werd. Goed om te weten, maar uiteindelijk bepaalt de raad de kaders en circulair bouwen stond nog niet in de ontwikkelvisie beschreven, dus noodzakelijk om dat zelf ook vast te leggen. In eerste instantie gaven CDA en VVD aan niet met de motie in te willen stemmen omdat ze vonden dat verplichtingen in het kader van circulair bouwen reeds in de Woondeal Arnhem-Nijmegen en de nog aan te nemen Woonagenda 2025 van Overbetuwe benoemd werden. Uiteindelijk werd onze motie tóch raadsbreed aangenomen. Goed dat ambities en doelen rondom duurzaamheid niet alleen als verre stip aan de horizon geplaatst worden maar dat er ook op kortere termijn concreet mee aan de slag wordt gegaan.