Vooruitlopend op afspraken in regionaal verband heeft het College van B&W een kader geschetst waarbinnen we als gemeente in de vorm van pilots ervaring kunnen opdoen met het realiseren van middelgrote (20 – 50 plaatsen) en grotere vormen (>51 plaatsen) van huisvesting voor arbeidsmigranten die hier langer dan een 1 jaar verblijven.  De wethouder wil beginnen met een beperkt aantal pilots van niet al te grote omvang.

Als GroenLinks hebben we onze waardering uitgesproken voor dit initiatief van de wethouder. Temeer omdat hij in het beleidskader duidelijke richtlijnen aangeeft waaraan de huisvesting moet voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een koppeling tussen de werkgever en de huisvester. Daarnaast dient er sprake te zijn van fatsoenlijke huisvesting die voldoet aan wettelijke eisen en normen. Waar we minder blij mee waren was de beperkte omvang van de pilot. Gezien de al aanwezige behoefte aan tijdelijke huisvesting binnen onze gemeentegrenzen en de uit onderzoek blijkende te verwachten toename van de vraag vonden we dat aan de magere kant.

GroenLinks heeft daarom in samenwerking met het CDA en de Christen Unie een amendement ingediend om de capaciteit in de pilots te verdubbelen. Dat voorstel kon uiteindelijk na een kleine aanpassing rekenen op een ruime raadsmeerderheid. Arbeidsmigranten leveren een onmiskenbare bijdrage aan onze economie bij een steeds verder krimpende beroepsbevolking. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor het verbeteren van positie van arbeidsmigranten en het bestrijden van misstanden.