Railterminal Gelderland

Tijdens de raadsvergadering van 4 februari stond de Railterminal Gelderland weer op de agenda. Deze keer naar aanleiding van de wens van de provincie en het college om de overeenkomst Knoop 38 van begin 2018 aan te passen.

Vanuit de provincie bestond de wens om het bevoegd gezag naar zich toe te halen. Daarnaast heeft gemeente Overbetuwe een zienswijze op het inpassingsplan ingediend. Mocht gemeente Overbetuwe na beantwoording hiervan besluiten om naar de Raad van State te gaan, dan zou de provincie dat beschouwen als beëindiging van de huidige overeenkomst. Daarbij zou het risico bestaan dat bepaalde “plussen” voor het gebied alsnog niet worden uitgevoerd.

In de voorronde over dit onderwerp op 21 januari werd direct gesteld dat er wederom te laat stukken waren aangeleverd: een juridisch advies werd op de dag van de vergadering om 17.15 uur gedeeld. Daarmee was er geen tijd meer om dit met de eigen of andere fracties af te stemmen. Bij het vaststellen van de agenda is daarom verzocht het punt niet te behandelen, maar daar bleek onvoldoende draagvlak voor te zijn.

Na de behandeling in de voorronde is door PvdA, CDA en VVD een aangepast voorstel geschreven, waarin duidelijker gesteld wordt dat gemeente Overbetuwe geen inspanningsverplichting heeft. Kortgezegd: de gemeente wil de Railterminal Gelderland niet en gaat ook niet actief bijdragen aan de realisatie ervan. Helaas bleek er onvoldoende tijd beschikbaar om dit voorstel met alle partijen te bespreken.

Tijdens het vaststellen van de agenda voor de raadsvergadering van 4 februari heb ik daarom ingebracht dat het punt volgens GroenLinks nog niet rijp was voor besluitvorming. Helaas bleek ook daar geen meerderheid voor te bestaan.

We hebben het onderwerp uitvoerig besproken. De uitkomst is dat het aangepaste voorstel dat ik hiervoor beschreef is ingediend door VVD, GBO, CU en CDA. GroenLinks heeft voor dit voorstel gestemd, omdat het een verbetering van de overeenkomst betekent, ook al wordt hat daarmee nog steeds geen goede overeenkomst. Bij stemming over het aangepaste raadsvoorstel stemde GroenLinks tegen, omdat we vinden dat deze overeenkomst niet voldoende de positie van de gemeente en haar inwoners waarborgt.

Ons motto blijft: RTG, weg ermee!