Berenschot
Berenschot

Verbetering samenwerking tussen raad en college

Tijdens de raadsvergadering van 24 april 2018 is unaniem een motie van VVD, CDA, GBO en PvdA aangenomen met als titel ‘Optimalisatie samenwerking raad en college’.  In die motie is besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen over de communicatie tussen college en gemeenteraad. Voor de uitvoering van de motie is adviesbureau Berenschot ingeschakeld. In de afgelopen maanden hebben de onderzoekers gesproken met alle politieke fracties, het college, de griffier, de gemeentesecretaris en de tweede directeur.  

Hoewel er in onze gemeente veel goed gaat heerst bij de geïnterviewde partijen ontevredenheid over hoe het er in de gemeente Overbetuwe aan toe gaat. Dit wordt veroorzaakt door een als onprettig ervaren procesgang, een weinig ambitieuze visie en koers, een monistische manier van werken en verstoorde verhoudingen sinds het dossier inzake de bouw van een nieuw gemeentehuis. Uiteraard gaat het rapport uitgebreider in op de diverse bevindingen.  

Er worden door adviesbureau Berenschot 7 aanbevelingen gedaan: 

  1. Investeer in een gedragen beeld over de lokale democratie in Overbetuwe. 

  1. Maak als raad onderlinge proces- en samenwerkingsafspraken. 

  1. Stuur als raad bewuster en scherper op de eigen (raads-)agenda. 

  1. Wees al college het netste jongetje van de klas. Geen hygiëne fouten meer.  

  1. Stel als college de raadsleden in staat hun kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren, luister naar de raad en handel niet sturend.  

  1. Stel als raad een participatiekader vast. 

  1. Bouw jaarlijkse reflectiemomenten op de samenwerking in voor de raad onderling en tussen de raad en het college/MT en de samenleving en evalueer de voortgang en het functioneren van bovenstaande afspraken.  

GroenLinks kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen. We moeten als raad werken aan onze eigen rol. Daarnaast zijn verbeteringen nodig in de samenwerking tussen de verschillende lagen van de gemeente. In de raadsvergadering van 5 juli 2018 werden diverse moties ingediend met voorstellen om deze verbeteringen vorm te geven. De raadsleden hebben hierbij verschillend gestemd, iets wat deze periode nog niet eerder voorkwam. Rik en Hanneke stemden tegen de moties. Deze geven namelijk een specifieke invulling van het proces, terwijl het voor de raad juist belangrijk is om eerst met elkaar in gesprek te gaan, zonder dat vooraf al een voorschot op de uitwerking wordt genomen. Carla en Hanno konden zich wel vinden in de moties en stemden, in goed overleg, dus voor. Na het zomerreces gaat de raad gezamenlijk aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.