We moeten af van projectontwikkelaars die bepalen hoe wij wonen. Bewoners en gemeentes moeten weer de regie over het wonen pakken. Zodat we stoppen met het uit de grond stampen van eenvormige, fantasieloze, wijken met woningen die te dicht op elkaar staan, waar auto’s ruim baan krijgen, waar groen een zeldzaamheid is en waar kinderen gedwongen worden te spelen op een smalle stoep of een te kleine achtertuin. En inderdaad, de huizen in deze wijken gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar dat is niet omdat de mensen er zo graag wonen, maar omdat mensen geen andere keus hebben.

Dit kan en moet anders. Op 23 februari 2021 behandelde de gemeenteraad namelijk de uitgangspuntennotitie Woonagenda. Dit beleidsstuk schets de contouren voor het woningbouwbeleid de komende vijf jaar. In deze notitie staat dat de komende jaren de nadruk moet liggen op leefbaarheid, op versneld bouwen van betaalbare woningen, op duurzaamheid, groen en circulariteit en op bouwen voor en door bewoners. Dat belooft veel goeds in het nieuwe woonbeleid, al is GroenLinks sceptisch. Het woonbeleid van de afgelopen vijf jaar in namelijk blijven steken bij mooie woorden over betaalbaarheid en innovatieve projecten. Er werden voornamelijk dure koopwoningen gebouwd en er is geen enkel collectief woonproject gerealiseerd. De gemeente moet consumentgericht bouwen, collectieve woonvormen, erfdelen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg daadwerkelijk gaan stimuleren en faciliteren. Dit kan door:

  • Voorrang te geven aan deze woonvormen bij ontwikkeling van nieuw woonwijken
  • Minimumpercentages te stellen voor deze woonvormen
  • Ruimte bieden in de bestaande kaders en processen om deze woonvormen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door minder strenge eisen stellen voor woningsplitsing en ‘offgrid’ wonen, een loket voor innovatieve woonvormen inrichten en eisen voor deze woonvormen versoepelen.
  • Deze woonvormen ondersteunen bij het verwerven van een grondpositie, leningen te verschaffen of garant te staan voor grondaankoop en nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen, waarbij initiatieven, die bijdragen aan maatschappelijke waarden, reductie in de grondprijs of een uitgestelde betaling krijgen.

Op deze manier kunnen er wijken ontstaan vanuit bewoners die meedenken hoe het hier fijn wonen kan zijn en niet vanuit projectontwikkelaars die denken hoe het hier fijn verdienen kan zijn. GroenLinks zal dan ook blijven hameren op het belang van betaalbaar wonen en betrekken van bewoners bij projectontwikkeling.