Waarom

GroenLinks staat voor een open samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich overal over kan uitspreken. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We willen ons allemaal thuis, gelukkig en veilig kunnen voelen in onze gemeenschap. We zijn verschillend en tegelijkertijd willen we allemaal respectvol bejegend worden en kansen krijgen. Dat delen we met elkaar. De gemeente is er voor onze inwoners. In onze dorpen wonen vrije en mondige mensen. Inwoners die invloed en zeggenschap willen over de plek waar ze samenleven, wonen, werken en ontspannen. GroenLinks kiest voor een open en transparante bestuursstijl waarbij proactief de samenwerking wordt gezocht met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden. We willen elkaar en onze gemeente versterken en de ruimte geven, elkaar scherp houden en daadwerkelijk luisteren naar de ander zegt.

 

Wat

GroenLinks staat voor een gemeente die het contact zoekt met haar inwoners; ze informeert en luistert naar hun behoeften, vragen, ideeën en (kritische) inbreng. Luisteren om te leren, niet luisteren om te kunnen reageren. We geven alle partijen de mogelijkheid om ideeën in te brengen. Verschillen tussen partijen horen voor ons bij een levendige democratie. We willen een stap zetten naar een samenwerking waarbij telkens vanuit ieders ambities en op basis van een inhoudelijk debat, op het juiste niveau een transparante afweging gemaakt wordt in keuzes, alternatieven en financiële haalbaarheid. GroenLinks staat voor een gemeente waarin iedereen welkom is. We zetten actief in op een inclusieve samenleving. Iedereen, ongeacht afkomst, opleidingsniveau of seksuele geaardheid, kan meedoen in Overbetuwe.

 

Hoe

• De gemeente communiceert passend voor alle doelgroepen.

• De gemeente neemt de ruimte om meer maatwerk te leveren, of het nu gaat om het vinden van werk of om zorg voor jongeren.

• Inwoners dienen de kans te krijgen om mee te denken en mee te beslissen over zaken die hen direct raken. Inwoners hebben vanaf het begin een actieve rol bij de inrichting van hun leefomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente inwoners actief betrekt bij de op- en bijstelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het zwaartepunt van de inspraak verschuift naar samenspraak aan de voorkant van het proces.

• De gemeente ondersteunt inwoners(organisaties) financieel, materieel en personeel om hun rol van meedenkende, meebeslissende en meewerkende inwoner waar te maken.

• Er komt een gemeentelijk ombudspersoon.

• We zijn voorstander van experimenten met nieuwe vormen van (directe) democratie. Hierbij staat het inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen centraal.

• GroenLinks is groot voorstander van een raadsakkoord in plaats van een akkoord tussen coalitiepartijen waarbij de oppositie buitenspel staat. We staan de komende jaren voor ingrijpende beslissingen en daarvoor is een zo groot mogelijk draagvlak een belangrijke voorwaarde.