We leven in onzekere tijden. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn en welke enorme gevolgen een crisis heeft op onze manier van samenleven. Het wordt steeds duidelijker dat we niet op de oude voet verder kunnen. Dat brengt te veel risico’s met zich mee voor onze aarde, ons bestaan en ons welzijn. Hoewel we terugverlangen naar een onbezorgd leven, kunnen we niet terug naar het oude abnormaal: de situatie waarin systemen voor mensen gaan, waarin roofbouw wordt gepleegd op onze natuur, waarin onze omgeving wordt vervuild en waarin het marktdenken de boventoon voert.

Het is tijd voor verandering en voor radicaal andere keuzes. We zullen taboes moeten doorbreken en het menselijk geluk weer voorop moeten stellen. Wij willen een samenleving waarin mens en milieu centraal staan en niet onbegrensde winst en wantrouwen tegen onze inwoners. Wij willen een samenleving waarin iedereen recht heeft op (sociale) basisvoorzieningen en niemand het recht heeft om ons ecosysteem te misbruiken voor eigen gewin. We willen ons laten leiden door gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur, en een flinke verkleining van onze ecologische voetafdruk.

Onze droom is een gemeente waarin we echt werk maken van de aanpak van de klimaatverandering, waarin iedereen over een betaalbare woning kan beschikken, waarin we solidair zijn met elkaar en waarin de overheid haar inwoners vertrouwt en ondersteunt. Dat betekent dat we onze boeren en andere ondernemers moeten helpen om duurzaam en verantwoord te ondernemen, dat we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en dat we niet accepteren dat mensen in armoede leven. Het houdt ook in dat we sneller onze klimaatdoelstellingen moeten zien te halen, omdat we anders later daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.

In dit verkiezingsprogramma laten we zien hoe we op een verstandige wijze invulling willen geven aan de maatregelen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen en hoe we daar een versnelling in willen aanbrengen. Ook geven we in ons programma aan wat er nodig is om tot een goed woningaanbod te komen dat afgestemd is op de behoeften van onze inwoners en hoe we minder afhankelijk kunnen worden van projectontwikkelaars. Wonen is een grondrecht, geen verdienmodel. Verder maken we duidelijk wat we willen doen aan de groeiende kloof tussen verschillende groepen inwoners en hoe we ervoor willen zorgen dat zorg- en hulpverleners écht gaan samenwerken om onze inwoners te helpen en te ondersteunen. We laten zien hoe het bestuur van onze gemeente opener en transparanter kan functioneren. Tot slot geven we aan hoe we onze dorpen en buurtschappen leefbaar willen houden door in te zetten op vergroening en meer regie voor de inwoners zelf.

GroenLinks is een partij die vaak voor de troepen uit loopt. Dat zit in de haarvaten van onze partij. Wij streven naar verandering en vernieuwing. Niet als doel op zich, maar omdat wij daar de noodzaak van zien. GroenLinks is klaar voor de toekomst. Ben jij dat ook en wil je bijdragen aan een beter Overbetuwe? Steun ons dan met je stem of word actief binnen onze beweging. Help ons Overbetuwe groener, socialer en duurzamer te maken!