Waarom

GroenLinks wil dat inwoners van Overbetuwe in een geschikte woning kunnen wonen in een groene, gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving. Ontwerp en inrichting van deze omgeving en woningbouw gaan daarbij uit van duurzaamheid en zijn gericht op het creëren van een diverse leefgemeenschap. Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan fijn wonen en samenwonen, door een positieve invloed op de beleving van de omgeving, verminderen van hittestress en het bieden van ruimte voor ontspanning en ontmoeten. Door deze samenhang draagt een groene leefomgeving ook bij aan de ontwikkeling en het behoud van een goede gezondheid. Het is daarmee een belangrijke pijler voor het thema 'Welbevinden'. GroenLinks kiest voor een robuuste groene structuur met ruimte voor water(opvang), zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Op deze manier dragen wij bij aan het verhogen van de biodiversiteit en bieden uiteenlopende mogelijkheden om invulling te geven aan klimaatadaptatie. Daarmee beperken we de overlast door klimaatverandering.

 

Wat

We willen voor alle leeftijdsgroepen toe naar vraaggericht in plaats van aanbodgericht wonen en van eenheidsworst naar diversiteit. Als we nieuwe wijken bouwen sluiten de woningen, het ontwerp en de inrichting van de wijk aan bij de behoefte, het budget en de mogelijkheden van de doelgroep. De focus ligt daarbij veelal op betaalbaarheid en ook andere woonvormen dan eengezinswoningen. Ontwikkeling van wijken gebeurt in nauwe samenspraak met huidige en toekomstige bewoners. Niet de projectontwikkelaar heeft daarbij de regie, maar de gemeente en de toekomstige bewoners. Alle wijken worden groen en bieden veel ruimte voor kinderen om onbezorgd dichtbij huis buiten te kunnen spelen en voor (jong)volwassenen en ouderen om te wandelen, fietsen en sporten. Onder ''groene'' wijken verstaan we een woonomgeving met een sterke, biodiverse groenstructuur bestaande uit plantsoenen, parken, speelveldjes en groene schoolpleinen én bebouwing met bijvoorbeeld groene daken en gevels. We willen door natuurinclusief bouwen een woonomgeving creëren die bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. De verschillende dier- en plantensoorten die daarbij horen verzorgen natuurlijke processen als productie van zuurstof, vastleggen van koolstofdioxide (CO2), zuiveren van water en beheersen van plagen. Daarnaast dragen planten van kruiden tot struiken en bomen bij aan luchtzuivering door vastleggen van fijnstof, het dempen van geluiden en wind en het afvlakken van temperatuursextremen in zowel warme als koude periodes.

 

Hoe

• Bij de aanbesteding van de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en de herontwikkeling van bestaande gebouwen geven we voorrang aan groepen en individuen die zelf hun leefomgeving willen inrichten. We ondersteunen hen hier actief bij.

• Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en de herontwikkeling van bestaande gebouwen hebben omwonenden en toekomstige bewoners een belangrijke stem. We zorgen voor een divers aanbod aan woonvormen (gezinswoningen, groepswonen, tiny houses, erfdelen, combinatie van wonen en zorg) en creëren een leefomgeving waarin mensen graag willen wonen.

• Bij de (her)inrichting van woonwijken kiezen we voor groen, gezondheid en veilig spel. We maken delen van de wijk autoluw en kiezen voor veel groene ruimte voor spelen en recreatie. We richten eerst de infrastructuur in voor lopen, fietsen en spelen en kijken daarna hoe we auto’s inpassen.

• Natuurinclusief bouwen wordt de norm: bij nieuwbouw en renovatie worden groendaken en groene gevels aangelegd en wordt aan het begin van het ontwerpproces al rekening gehouden met het bieden van foerageer-, broed- en/of schuilplaatsen voor in het gebied aanwezige fauna.

• Er komt een financiële stimulans voor aanleg van groendaken, groene gevels, afkoppelen van hemelwaterafvoer en vergroening van tuinen.

• We stimuleren initiatieven gericht op vergroening en het gezonder maken van de eigen leefomgeving. Te denken valt aan beleef- en beweegtuinen, tiny forests, pluktuinen, gemeenschapslandbouw (burgervoedselbos, community-supported agriculture), et cetera.