Waarom

GroenLinks wil de sociale uitdagingen binnen de gemeente in samenhang oplossen. Een goede gezondheid begint bij een gezonde sociale leefomgeving, werk en inkomen, een veilige plek om te wonen en zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Het thema zorg is daarom onlosmakelijk verbonden met andere beleidsterreinen. We geloven binnen het sociaal domein niet in ongebreidelde marktwerking en concurrentie; zorg is geen verdienmodel. In Overbetuwe staan niet de beleidsterreinen, maar de inwoners centraal. We zetten in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Wij kiezen voor een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Armoede moet bestreden worden. Armoede zorgt voor minder kans op opleiding, een slechtere gezondheid, schaamte, sociaal isolement, stress en depressieve gevoelens. GroenLinks wil voorkomen dat mensen apart worden gezet en niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. We zien het als onze opdracht om ruimte te bieden aan degenen die door oorlog, geweld en vervolging recht hebben op bescherming. De wereld houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Niet alleen het geluk en welzijn van mensen vinden we belangrijk, maar ook van dieren. Dierenwelzijn gaat over het leven dat dieren hebben en hoe ze verzorgd worden. Daarbij gaan we uit van de behoeften van het dier.

 

Wat

We willen met een brede blik kijken naar wat nodig is om het welzijn en de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Daarbij is de vraag van de inwoner leidend en niet de regels, procedures en de belangen van de verschillende betrokken partijen. Wij kiezen voor een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Een goede sociale infrastructuur op wijk- en dorpsniveau vormt daarvoor de meest belangrijke voorwaarde. Het meest effectief zijn doelgerichte activiteiten voor specifieke groepen inwoners. Voor inwoners die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt dient een vangnet te bestaan dat is gebaseerd op het recht op inkomensbescherming. We bieden daarin ruimte om vanuit vertrouwen en op maat onze inwoners te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een betekenisvol leven. We willen dat dierenwelzijn onderdeel wordt van gemeentelijk beleid waarbij er onder andere beleid wordt ontwikkeld om het dierenwelzijn te toetsen. In de transitie naar kringlooplandbouw wordt het dierenwelzijn geborgd en verbeterd. GroenLinks vindt dat iedere gemeente zijn steentje dient bij te dragen aan de opvang, huisvesting en inburgering van vluchtelingen en asielzoekers.

 

Hoe

• Wij kiezen voor investeren in de samenwerking met lokale zorg- en welzijnspartijen en willen af van de aanbestedingstrajecten.

• De obstakels die de samenhang in het hulpaanbod in de weg staan worden opgeruimd. Dat vraagt niet alleen om een  systeemverandering, maar ook om een cultuuromslag. Er zal geïnvesteerd worden in verdere professionalisering van medewerkers die binnen een integraal team (gaan) samenwerken.

• Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders bevorderen met kwaliteit als uitgangspunt in plaats van concurrentie op basis van prijs.

• De empathie en betrokkenheid van de uitvoerende professionals dient gewaardeerd te worden door hen de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen op het beleid. Juist zij zijn in staat om de consequenties te overzien voor onze inwoners van voorgenomen beleidskeuzes.

• Het sociaal team bestaat uit zorgprofessionals die over een ruim mandaat beschikken om zelfstandig beslissingen te nemen.

• Bij meer complexe hulpvragen die betrekking hebben op meerdere leefdomeinen willen we dat er vanuit één team wordt gewerkt met één aanspreekpunt voor de inwoner. Dat team kan bestaan uit één of meer medewerkers van het sociaal team aangevuld met deskundigheid vanuit andere disciplines.

• De gemeentelijke regelingen in het kader van inkomensondersteuning en armoedebestrijding dienen gebaseerd te worden op vertrouwen in onze inwoners en altijd mogelijkheden te bieden voor maatwerk.

• Wij sluiten aan bij experimenten met een basisinkomen.

• Verzoeken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het bieden van opvang worden proactief opgepakt.

• We gaan voor een geïntegreerde aanpak van de inburgering waarbij taalverwerving, opleiding, arbeidsdeelname en participatie in de samenleving in onderlinge samenhang worden gerealiseerd.

• Het te ontwikkelen gemeentelijk beleid ten aanzien van dierenwelzijn wordt gebaseerd op de Vijf Vrijheden (vrij van honger en dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn, verwonding en ziekte, vrij van angst en stress en vrij om normaal gedrag te vertonen).