Samen werken aan een nog mooier Overbetuwe! Dat is onze inzet! Alleen samen kunnen we de klus klaren op het gebied van klimaat, wonen, economie, mobiliteit en al die andere enorme vraagstukken. Gelukkig kunnen we in Overbetuwe bouwen op de vele enthousiaste inwoners, bruisende verenigingen en betrokken ondernemers die staan te popelen om hun steentje bij te dragen aan al die opgaven. Samen aan de slag dus!

Voor ons ligt de programmabegroting 2022, een stuk dat een uitwerking is van de door de raad vastgestelde kadernota 2022-2026. GroenLinks stemde tegen deze kadernota en de begroting laat zien waarom. Het financiële kader is compleet veranderd. Om te beginnen laat het Rijk eindelijk zien werk te maken van het terugdraaien van de botte bezuiniging op het sociaal domein!

Dat het rijk nu over de brug komt is maar goed ook. De door dit college ingeboekte bezuinigingen blijken namelijk voorlopig onhaalbaar en de ramingen in de kadernota onrealistisch. Gevolg is een ophoging van het budget met ruim 2,4 miljoen. GroenLinks is blij dat geld wordt vrijgemaakt voor de meest kwetsbaren in de samenleving, maar vraagt het College wel:
Welke waarde mogen we dit keer hechten aan de begroting binnen het sociaal domein?

 

Als GroenLinks zijn we wel steeds enthousiaster over onze collega partijen.  

Het duurde een jaar voordat het CDA ons voorstel over het zwembad in Zetten op waarde schatte. Bij de fietsagenda duurde dit nog maar een paar maanden. Sterker: ze doen er in hun amendement A2 financieel nog een schepje bovenop! Goed nieuws voor alle fietsers in Overbetuwe. Ook vanuit andere partijen zien we mooie voorstellen om de fietsveiligheid te verbeteren, zoals motie M2 van BOB. Zou dit te maken hebben met het boek Het recht van de snelste dat alle raadsfracties cadeau kregen van onze voormalig fractievoorzitter?
Aangezien fietsen door andere partijen vanavond al op de agenda is gezet, kan GroenLinks zich richten op andere belangrijke onderwerpen. We hebben gekozen om met 3 voorstellen de begroting bij te sturen.

Voor ons begint de toekomst vandaag en dat vraagt om vooruitkijken en visie. We vragen daarom om een belangrijk onderzoek naar de mogelijkheden om de energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen. Zoals gezegd: we moeten samen aan de slag met de grote opgaven. Samen betekent voor GroenLinks ook eerlijk. Wij willen dat we iedereen die dat wil, in staat is maatregelen te nemen om te verduurzamen. We begrijpen dat onderzoek geld kost en daarom maken hier geld voor vrij.

Ons tweede voorstel vraagt om aan de slag te gaan met vergroening in de openbare ruimte. Klimaatadaptatie en bouwen van woningen moeten hand in hand gaan; dat vraagt om actie. In de kadernota schreef het college al dat de ambities die we vast hebben gesteld vragen om extra middelen. Laten we beginnen het college dan ook de minimaal benodigde slagkracht te geven om uitvoering te geven aan deze ambities.

Ons derde voorstel gaat over het in de kadernota wegbezuinigde budget voor duurzaamheid. Dit college gaf aan geen invulling te hebben voor dit belangrijke budget. GroenLinks gelooft in de kracht van onze inwoners, verenigingen en onze ondernemers. We vragen het college daarom het budget te reserveren en bij de routekaart duurzaamheid te komen met een stimuleringsfonds. Vraag om innovatieve ideeën! Betrek inwoners, verenigingen en ondernemers en ga samen aan de slag.

Voorzitter: Ik rond af met het volgende. ALS JE SNEL WILT GAAN, GA ALLEEN. ALS JE VER WILT KOMEN, GA SAMEN!