Het college heeft een goed participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Hieruit kwamen veel aanvullende wensen. Om deze wensen mee te nemen in het programma van eisen stelde het college aan de raad voor de plannen aan te passen. Coalitiepartij CDA heeft hiertoe het initiatief genomen. Wij hebben de wensen van de belanghebbenden beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat deze wensen de toekomstbestendigheid vergroten en hebben de aanpassing dan ook samen met het CDA voorgesteld.

Dan de wens van de raad. In 2019 sprak onze raad zich nagenoeg raadsbreed uit voor het toepassen van zoveel mogelijk groene daken op gemeentelijke gebouwen. Wij gingen er dus vanuit dat deze groene daken ook als eis waren meegenomen in het programma van eisen. Dit bleek niet het geval! Het college vond de wens van de raad te laat en ziet het als een scopewijziging van het plan. Een raar argument, dus was het aan ons om een amendement in te dienen. Samen met de ChristenUnie, PvdA en D66 hebben we het voorstel gedaan om het groene dak toe te voegen aan het programma van eisen. De CDA-fractie werd tijdens de raadsvergadering aan het twijfelen gebracht door het spervuur aan argumenten om op het nieuw te bouwen multifunctioneel sportcentrum in Elst een groen dak aan te brengen. CDA- wethouder Hol ontraadde het amendement vanwege de daaraan verbonden kosten en was niet overtuigd van de beoogde effecten en begon ook nog over architectonische onmogelijkheden. Tijdens een door het CDA aangevraagde schorsing hebben we ingezet op het haalbaar maken van het amendement. Een uitgestoken hand in de vorm van de toevoeging “voor zover dit past binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders” bleek genoeg om de voltallige coalitie te overtuigen. Ons amendement werd daardoor raadsbreed aangenomen! En wees gerust: volgens de stukken past het groene dak ruim binnen de financiële kaders. Wat ons betreft is er dus geen enkel argument om geen verdere verduurzaming toe te passen. We zijn benieuwd naar het vervolg; mochten de duurzaamheidsmaatregelen toch om extra budget vragen zullen wij klaar staan om het college te helpen met het zoeken naar dekking. Dat groene dak gaat er gewoon komen!