Infrastructuur en mobiliteit

 • Het Drielse veer, tussen Driel en Heveadorp werd woensdag 3 februari uit de vaart genomen vanwege het hoge water. Door het onderwater lopen van de veerstoep konden de gebruikers niet meer bij de veer komen.
 • Door de slechte situatie buiten de hoofdwegen, vanwege hevige sneeuwval, werd er 8 februari in Lingewaard als Overbetuwe geen afval opgehaald en bleven ook de milieustraten dicht. Slechts de helft van de treinen deden station Elst aan.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Op donderdag 28 januari werd in De Hoge Hof in Herveld en De Lingehof in Bemmel begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Bij de Hoge Hof werden 10 van de 52 bewoners ingeënt. Het vaccineren richtte zich op mensen die onder de verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde. In totaal kiest 99% van de bewoners in de zorgcentra van Stichting Samenzorgen, naast de Hoge Hof ook Liefkenshoek, waar de bewoners vrijdag 29 januari werden ingeënt, voor het vaccin. Bij zorgcentrum Tertzio in Elst, onderdeel van Pleyade, werden de bewoners een week later ingeënt.
 • Overbetuwe en Lingewaard willen meer doen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beide gemeenten werken samen en gaan de 51 getroffen huishoudens, 25 huishoudens in Overbetuwe en 26 in Lingewaard, rechtstreeks benaderen voor hulp. Als de namen van de inwoners bekend zijn worden die mensen individueel benaderd met een aanbod hen te helpen. Het gaat daarbij niet alleen om financiële -, maar ook om sociaal maatschappelijke hulp.
 • Oudereninitiatief ‘Bij ons Thuis’ wil jongvolwassen met een beperking huisvesten in het vrijkomend schoolgebouw van het Overbetuwe College aan de Mozartstraat in Elst. Tegelijkertijd zien de ouders mogelijkheden voor het huisvesten van een andere bijzondere doelgroep in hetzelfde gebouw: ouderen met een zorgbehoefte. De jongvolwassenen kun dan als taakbesteding de ouderen helpen. Het bestuur van Bij ons Thuis werkt aan plannen die moeten leiden tot een appartementencomplex voor veertien jongvolwassen die 24 uur per etmaal begeleiding nodig hebben.
 • De gemeenteraad kwam 9 februari tijdens het bespreken van de woonagenda 2025 met de boodschap dat bij nieuwbouwplannen in Overbetuwe nog meer aandacht moet komen voor sociale woningbouw en bijzondere woonprojecten. Het college zelf legt ook de nadruk op meer sociale huur en goedkopere koopwoningen. Ook het CDA vindt dat duidelijk vastgelegd moet worden dat er meer sociale huur en koop moet komen voor eigen inwoners, en niet dure koopwoningen voor mensen uit de randstad. GroenLinks pleit hier al jaren voor en is blij met dit positieve bericht.
 • Het plan om een zorgcomplex aan de noordzijde van Driel te bouwen, wordt uitgebreid met 41 reguliere woningen. Nu daarover een deal is gemaakt wil Overbetuwe vaart achter de voorstellen zetten, zodat met een beetje goede wil eind dit jaar met de bouw kan worden begonnen. De Drielse zorgappartementen komen in drie boerderijachtige complexen, die zeer ruim worden opgezet, en worden gebouwd tussen de Rijndijk, Patrijsstraat en Baltussenstraat.
 • Politieagenten in Overbetuwe hebben woensdag 10 februari twee personen aangehouden in een woning aan de Parallelweg-Noord in Zetten. De arrestanten, een inwoner van Dodewaard en een inwoner van Zetten, worden verdacht van handel in verdovende middelen. Bij de inval in de woning is door de politie behalve een groot geldbedrag ook en grote hoeveelheid hard- en softdrugs gevonden.
 • De bouw van de nieuwe ecowijk Veldzicht in Zetten komt steeds meer onderdruk te staan. Er zijn nogal wat struikelblokken. Zo bleek dinsdag 16 februari in de raadscommissie vergadering Wonen, waar wethouder Wijnte Hol een presentatie gaf over de voortgang van het project. Het grootste struikelblok is de ontsluitingsweg naar de Lantermarsweide die in de overeenkomst staat. Daarnaast wil woonstichting WSV de ontwikkeling van de wijk in handen leggen van een projectontwikkelaar. De gemeente heeft het plan prioriteit gegeven omdat het om duurzame woningen, sociale huurwoningen en woningen van ouderen gaat. Aan dit soort woningen is een grote behoefte. De gemeente en WSV hebben nog een paar maanden de tijd om eruit te komen, anders vervalt de prioriteit en daarmee het hele bouwplan.
 • Corona zette vorig jaar zo’n beetje alles op z’n kop, zelfs de jaarlijkse misdaadcijfers in Betuwe. Het aantal aangiftes van seksueel geweld of misbruik bleef met 11 in Lingewaard gelijk, maar nam in Overbetuwe, van 16 naar 26, fors toe. Het aantal niet seksueel gerelateerd geweld bleef in Overbetuwe gelijk, met 70 aangiftes, maar ging in Lingewaard van 47 naar 56. De politie heeft minder aanrijdingen waargenomen en minder handelaren in verdovende middelen opgepakt. Cybercrime zit in de lift, van 9 in Overbetuwe en 2 in Lingewaard het jaar daarvoor naar 20 in beide gemeenten. Het aantal winkeldiefstallen steeg in Lingewaard van 22 naar 36 en in Overbetuwe van 35 naar 44. In Lingewaard werd er verder 28 keer meer vernield, van 112 naar 140, maar in Overbetuwe liep dat dit keer terug, van 149 naar 127. Verder werden er in Lingewaard vaker autoruitjes ingetikt, van 63 naar 77, maar daalde dit in Overbetuwe, van 81 naar 79. Er werden in Lingewaard minder aanhangwagens en tractors gestolen, van 32 naar 25, maar meer in Overbetuwe, van 41 naar 46. Het aantal gestolen fietsen en scooters beleef in Overbetuwe vrijwel gelijk met 72, terwijl dat in Lingewaard bijna halveerde, van 81 naar 44 stuks.
 • De motie van D66 met aanscherping van de uitgangspunten voor de nog op te stellen woonagenda 2025 kreeg dinsdag 23 februari de steun van de volledige raad van Overbetuwe. Die aanscherping omvat naast meer aandacht voor het bouwen van sociale huurwoningen ook een actievere rol van de gemeente als het gaat om het realiseren van bijzondere woonvormen, zoals woningsplitsing en Tiny Houses. Ook woonvormen opgezet door inwoners zelf moeten meer aandacht krijgen.
 • Nadat de Landelijk inspectiedienst Dierenbescherming (LID) een inval deed bij zijn bedrijf aan de Randwijkse Rijndijk in Heteren, moet een hondenfokker binnen een paar maanden aan alle voor het fokken van honden verplichte regels voldoen of zijn zaak sluiten. Ook moet hij een dwangsom van enige duizenden euro’s betalen voor het overtreden van regels in 2020. Het gaat om de zelfde eigenaar waar vorig jaar ook al een inval werd gedaan. Toen zei de eigenaar dat het slechts hobbymatig was. De LID houdt voet bij stuk dat het weldegelijk om beroepsmatig fokken gaat.

 

Natuur, milieu en energie

 • De gemeente Overbetuwe wil de openbare ruimte beter laten aansluiten bij de wensen van haar inwoners. In het integraal kwaliteitsplan openbare ruimte van de gemeente Overbetuwe, wat in de maand februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt dit vastgelegd. Er moet meer ruimte komen voor sport en beweging, meer groen en klimaatmaatregelen, en aandacht voor (sociale) veiligheid. Er is door de gemeente gesproken met kenners, leden van dorpsraden en 556 inwoners die meededen met een enquête. Naast maatregelen in de wijken gaat het ook om het bevorderen van biodiversiteit, aanleggen van bospartijen en afwisselender groenbeheer in het buitengebied. Opvang van regenwater en het afbouwen van hitte stress zijn belangrijke speerpunten.
 • De aanleg van een nieuwe hoofdrioolbuis van Zetten naar Dodewaard lijkt onmogelijk te worden. Een geschil over het aantal bomen dat op Landgoed Hemmen mag sneuvelen is daar de oorzaak van. De gemeente Overbetuwe heeft onlangs zwart op wit gezet dat er maximaal 4 bomen op het landgoed geveld mogen worden. Daarmee zet de gemeente het Waterschap Rivierenland klem. Dat stelt dat er meer bomen moeten wijken. Het waterschap overweegt nu of het zinvol is om beroep tegen het Overbetuwse bomenkapbesluit in te stellen. Dit betekent dat de waterzuivering tussen Randwijk en Zetten langer in bedrijf moet blijven.
 • Met de aanleg van een plas-dras-greppel worden de weilanden langs de A50 in het komgebied tussen Valburg, Heteren en Herveld, steeds aantrekkelijker voor weidevogels. Vooral de grutto is gebaat bij meer natte natuur en kruidige vegetatie. Voor het wegvallen van de stukjes land worden de agrariërs gecompenseerd. Het gaat om tussen de 500 en 150 euro per jaar. Projecten zoals deze greppel hangen af van de budgetten die door de Europese Unie beschikbaar worden gesteld.
 • Er moet nog veel water door Waal en Rijn voordat er windturbines staan langs de A15 tussen enerzijds Zetten en Andelst en anderzijds Zetten en Dodewaard. Een groot deel van de Overbetuwse politiek vindt dat de initiatiefnemers een te grote broek aanhebben. Er zijn te veel turbines ingetekend en er is te weinig overleg gevoerd met inwoners en gemeente. Wethouder Horsthuis gaat de initiatiefnemers vertellen dat het op de manier zoals het tot nu toe is gegaan het niet gaat lukken met de windturbines langs de A15 bij Zetten, Andelst en Dodewaard.

 

Financiën en bestuur

 • Sinds 9 februari kunnen insprekers in de gemeenteraad van Overbetuwe digitaal inspreken. De raadscommissie bijeenkomsten zijn ook voor het eerst geheel digitaal. Insprekers kunnen nu live in de vergadering inspreken en die inbreng is ook voor belangstellenden die de vergadering via de livestream volgen te zien en te horen. Dat laatste is een wettelijke verplichting en Overbetuwe heeft daardoor technische maatregelen genomen om dit mogelijk te maken. De raadsvergaderingen zijn wél nog steeds fysiek in het gemeentehuis.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Het OBC in Elst beschikt als eerste middelbare school van het land over een materialenpaspoort. Dat is een document waarin is vastgelegd welke materialen in de nieuwbouw aan de Bussel zijn gebruikt en waar ze zich in het gebouw bevinden. Dit paspoort is handig voor het onderhoud, maar nog meer voor de sloop van de nieuwbouw in de verre toekomst, men weet dan precies welke materialen er zijn gebruikt.
 • De Wanmolen in Zetten wordt waarschijnlijk nog dit jaar gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw die begin 2022 is voorzien. De nieuwe Wanmolen krijgt drie sportzalen en een gezondheidsplein. In de voorbereidende commissie vergadering koos de raad unaniem voor de wat duurdere optie met drie sportzalen en een gezondheidsplein in de nieuw te bouwen Wanmolen.
 • De bouw van het nieuwe MFC (multifunctioneel centrum) in Valburg valt geen 500.000 euro, maar 300.000 euro duurder uit. Na kritische vragen vanuit de gemeenteraad zijn alle plussen en minnen nog eens goed doorgespit en blijkt het te kort nu nog “maar” 300.000 euro te zijn. Dit komt door besparingen op materiaal en personeelskosten, minder inzet van externe adviseurs en het, bij nader inzien, niet nodig zijn van een eigen elektra-transformator. De tekorten zijn gekomen doordat de gemeente rekende op een provinciale subsidie “steenbreek”, geld voor minder bestrating en meer groen, waar MFC Valburg niet voor in aanmerking kwam. In juni is het nieuwe MFC in Valburg klaar voor gebruik.

 

Werk en economie

 • Onder druk van de sneeuw is zondag middag 14 februari in Oosterhout een kleine hectare aan kassen van de broers Michel en Jos Zeestraten ingestort. De schade is groot en loopt in de tonnen. Naast de kas met Hortensia's kan ook anderhalve hectare met fresia’s worden weggegooid omdat ze bevroren. De kas kan 30 centimeter sneeuw hebben, maar er lag een meter op.
 • Het aantal Betuwenaren dat het afgelopen jaar werkloos werd en in de bijstand terecht kwam, is vrij constant gebleven. Overbetuwe zag het aantal ingezetenen in de bijstand iets teruglopen van 598 in januari vorig jaar tot 582 afgelopen jaarwisseling. Wel is en blijft het aantal bijstandsgerechtigden in Overbetuwe substantieel hoger dan in Lingewaard. Daar nam het aantal bijstandsuitkeringen afgelopen jaar iets toe, van 438 naar 456. Lingewaard heeft meer last van langdurige werkloosheid. In Lingewaard is dat 56 procent en in Overbetuwe 53 procent.