In de gemeente Overbetuwe zijn er 29  zetels in de gemeenteraad. GroenLinks heeft vier zetels en zit in de oppositie. Niet de makkelijkste plek maar toch krijgen we heel wat voor elkaar! Hier onder vind je een lijst van de successen die we tot nu toe hebben behaald. Je stem op GroenLinks maakt een verschil!

 • Juli 2020 | Motie ‘Dierenwelzijn op de agenda’ aangenomen

Op dit moment is er nog geen beleid rondom dierenwelzijn in Overbetuwe, ook heeft geen van de wethouders dit onderwerp onder zijn hoede. Samen met de PvdA dienden we daarom de motie ‘Dierenwelzijn op de agenda’ in. De motie vraagt het college met een discussiepaper te komen zodat we aan de hand daarvan het debat kunnen voeren en eventueel beleid kunnen maken. Onze motie werd met brede steun aangenomen, alleen BOB stemde tegen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier:
https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/dierenwelzijn-op-de-agenda

 

 • Juni 2020 | Motie ‘Kaderbrief 2021’ raadsbreed aangenomen

Ondanks dat de gemeente op grote tekorten afstevent, blijft het college vasthouden aan populaire, grote projecten. Ten koste van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit blijkt uit de Kaderbrief die in de raadsvergadering van 30 juni werd besproken. We zijn dan ook blij dat onze motie om al bij de aankomende begroting te kijken naar besparingsmogelijkheden en deze niet tot volgend jaar uit te stellen raadsbreed is aangenomen. Hoe eerder we bijsturen hoe beter.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier:
https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-moet-investeren-mensen-niet-stenen

 

 • Mei 2020 | Amendement ‘Advisering lokaal publieke media-instelling’ aangenomen

Waar het college pleitte voor Omroep Lingewaard als publieke media-instelling in Overbetuwe voor de komende 5 jaar, vindt GroenLinks RN7 een logischer kandidaat. Met Omroep Lingewaard zou Overbetuwe namelijk kiezen voor een omroep die draait op vrijwilligers en voornamelijk online uitzendt. RN7 is daarentegen een professionele organisatie die via hun website, radio en televisie vele nieuwsberichten, interviews en reportages over de dorpen, politiek en evenementen in Overbetuwe gemaakt. Voor ons voldoende reden om samen met PvdA Overbetuwe een amendement in te dienen om RN7 aan te wijzen in plaats van Omroep Lingewaard. Het was een stevig debat, maar uiteindelijk werden het amendement en het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen.

 

 • Maart 2020 | Motie ‘Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen’ aangenomen

De nijpende situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos was voor GroenLinks aanleiding om breed politiek draagvlak in de gemeenteraad te zoeken voor het opnemen van een aantal van de meest kwetsbare vluchtelingen uit deze kampen door onze gemeente. Dit is gelukt. Onze motie “Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen” is aangenomen!

Lees het volledige nieuwsbericht hier:  https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-helpt-alleenreizende-minderjarige-vluchtelingen

 

 • Maart 2020 | Een mooier dorpshart voor Zetten

Zetten wil een mooier, groener en veiliger dorpshart, maar een initiatief hiertoe van de Werkgroep Dorpshart Zetten dreigt vast te lopen in de gemeentelijke bureaucratie. GroenLinks trok aan de bel en de wethouder belooft beterschap.

Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/zetten-verdient-steun-om-tot-mooi-dorpshart-te-komen

 

 • Maart 2020 |Fietsers krijgen voorrang bij het nieuwe ziekenhuis in Elst

In de afgelopen raadsvergadering is weer een stap gezet richting de vestiging van ziekenhuis Rijnstate in het stationsgebied in Elst. Er is raadsbreed ingestemd met het voorgestelde vervolgproces. Na vragen van GroenLinks zegde de wethouder toe dat fietsers in het gebied rondom het nieuwe ziekenhuis voorrang krijgen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/rijnstate-naar-elst-het-vervolgproces
 

 • Februari 2020 | Motie ‘Brief aan de minister’ aangenomen

Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-groenlinks-brief-aan-minister-voor-meer-geld-voor-het-sociaal-domein

 

 • December 2019 | In 2019 GroenLinks bijeenkomsten in bijna alle dorpen

In 2019 gingen we op veel plaatsen in de gemeente in gesprek met inwoners. We organiseerden bijeenkomsten in Heteren, Slijk-Ewijk, Herveld en Zetten. Daarnaast gingen we huis-aan-huis in Elst, Oosterhout en Valburg. GroenLinks zegt niet alleen dat alle dorpen meetellen, we maken het ook waar en verspreiden bewust de locaties van onze activiteiten. Om ook jongeren te betrekken bij de politiek dragen onze raadsleden hun steentje bij met gastlessen op scholen.

 

 • Oktober 2019 | Carla van Kerkhof raadslid van de week

Ons raadslid Carla van Kerkhof is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot raadslid van de week.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/carla-van-kerkhof-raadslid-van-de-week
 

 • Oktober 2019 | Overbetuwe komt tegemoet in zorgkosten lage inkomens

Na een motie van GroenLinks, Pvda en D66, over compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken, is het college van B&W met een voorstel gekomen om mensen met een inkomen wat niet hoger is dan 130 procent van de minimumgrens tegemoet te komen in de zorgkosten.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/compensatie-eigen-risico-voor-chronisch-zieken
 

 • September 2019 | Overbetuwe gaat werk maken van burgerparticipatie

De rekenkamercommissie presenteerde onlangs een rapport over burgerparticipatie in de gemeente Overbetuwe. De conclusie van het rapport is dat het daar niet best mee is gesteld. Tot die conclusie was de GroenLinks fractie al eerder gekomen, maar het is altijd fijn als een onafhankelijk orgaan als de Rekenkamercommissie op basis van gedegen onderzoek tot eenzelfde inzicht komt. Een door de PvdA met hulp GroenLinks en andere partijen opgesteld amendement om de aanbevelingen uit het rapport niet alleen te omarmen, maar dat ook om te zetten in concrete acties werd door alle partijen - met uitzondering van het CDA – ondersteund.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/burgerparticipatie-2
 

 • Juli 2019 | Onderzoek naar behoud van zwembad Zetten

GroenLinks heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 een motie ingediend om onderzoek te doen naar het behoud van het zwembad in Zetten. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/zicht-op-behoud-zwembad-zetten-na-motie-groenlinks
 

 • Juli 2019 | Motie ‘evaluatie bomenbeleid’ aangenomen

GroenLinks vindt dat de gemeente te snel kiest voor kap van bomen. Voor GroenLinks zijn alle bomen van waarde, vanwege hun verkoelende werking, CO2-opname, verfraaiing van het landschap en hun belang voor dieren. We dienden daarom een motie in om het bomenbeleid te evalueren. Alle partijen in de raad, met uitzondering van Gemeentebelangen Overbetuwe, hebben onze motie ondersteund.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-evaluatie-bomenbeleid-aangenomen
 

 • Juli 2019 | Groenlinks brengt raadsleden en scholen samen

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 diende GroenLinks een motie om jongeren meer in contact te brengen met de politiek. Hiervoor gaan gemeenteraadsleden op de middelbare scholen voorlichting geven over de politiek. De motie werd unaniem aangenomen en de voorlichting gaat daarmee in het komende schooljaar al van start.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-brengt-raadsleden-en-scholen-samen
 

 • Juli 2019 | Motie ‘duurzame mobiliteit’ aangenomen

In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten. Om dit doel te bereiken moeten landelijke overheid, provincies en gemeentes flink aan de bak. De gemeente Overbetuwe heeft hiervoor in 2017 een pakket van maatregelen opgesteld. Hierin stonden echter tot verbazing van GroenLinks geen maatregelen om de mobiliteit te verduurzamen, terwijl het verkeer een kwart van de uitstoot in de gemeente veroorzaakt. Daarom pleitte GroenLinks er in een motie voor hier eindelijk eens flinke stappen in te zetten. Dankzij steun van PvdA, ChristenUnie, D66 en GBO haalde de motie het net.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-geeft-gemeente-duw-richting-duurzame-mobiliteit
 

 • Juli 2019 | Gemeente gaat initiatiefnemers dorpshart Zetten ondersteunen

In mei 2019 presenteerde een werkgroep van Zettense inwoners een plan om een deel van het Julianaplein te vergroenen, de Hoofdstraat veiliger te maken en het Schweitzerpark te verfraaien. Met nadruk wees de initiatiefgroep erop dat zij graag zelf de regie wilden houden over het verder ontwikkelen van het plan. Reden voor GroenLinks om aan het CDA en de ChristenUnie voor te stellen om een gezamenlijke motie in te dienen. In deze motie vroegen zij het college om te onderzoeken op welke manier de gemeente de initiatiefnemers kan helpen. De motie werd tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/eindelijk-verfraaiing-van-het-dorpshart-zetten
 

 • Juni 2019 | Marion Bulthuis genomineerd voor het Gelders Groen Lintje

Marion Bulthuis, lid van de steunfractie van GroenLinks Overbetuwe werd genomineerd voor een Gelders Groen Lintje! Ze kwam hiervoor in aanmerking door haar werk bij de Afvalbrigade Elst én haar persoonlijke inzet voor het opruimen van zwerfvuil.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/marion-bulthuis-trots-op-nominatie-voor-het-gelders-groen-lintje
 

 • Juni 2019 | Motie beschermen bomen Vriezenecnk aangenomen

Op 25 juni werd gesproken over de situatie op De Vriezenenck in Elst. Het gaat hier om een gebied van 5.000 m2 in de oude kern van Elst dat in eigendom is van Stichting Rentambt van Over-Betuwe. De huidige pachtovereenkomst loopt in 2021 af. Door de eigenaar is gevraagd dit perceel leeg op te leveren en dat is waar het gesprek in de raad over ging. Want er staan daar 55 bomen die dan gekapt zouden moeten worden. In samenwerken met PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 is een motie tot stand gekomen die het college onder andere verzoekt te bekijken hoe de bomen beschermd kunnen worden tegen kap.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/bomenkap-op-de-vriezenenck-elst
 

 • Februari 2019 | Overbetuwe gaat aandringen op langere treinen in de spits

Voor iedereen die in de spits tussen Zetten-Andelst en Elst met de Arriva-trein reist is het een bekend gezicht: de trein komt op station Zetten-Andelst al vol aanrijden en alle wachtenden op het station moeten er ook nog bij gepropt. GroenLinks heeft hierover vragen aan de wethouder gesteld. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente bij de provincie en vervoerder Arriva gaat aandringen op langere treinen tijdens de spits. GroenLinks hoopt dat de overvolle treinen in de spits zo snel mogelijk verleden tijd zijn.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/hopelijk-binnenkort-langere-spitstreinen-tiel-arnhem
 

 • December 2018 | GroenLinks was in 2018 in alle dorpen te vinden

We waren opnieuw in de hele gemeente te vinden met bijeenkomsten en activiteiten. Zo gingen we onder andere ‘Op Tournee’ in Driel en Oosterhout, deden we mee aan diverse debatten, gingen we huis-aan-huis in Zetten,  Heteren, Hemmen, Herveld en Andelst, en hadden we gezellige borrels, flyerdagen en een wandeling in Elst.
 

 • November 2018 | GroenLinks organiseert Young Politics Festival 2018

Op vrijdag 30 november organiseerde GroenLinks Overbetuwe in samenwerking met DWARS Arnhem-Nijmegen het Young Politics Festival. Een festival om jongeren enthousiast te maken voor politiek.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/young-politics-festival-2018-gezellig-en-inspirerend
 

 • November 2018 | Motie ‘meer OV-fietsen’ aangenomen

Op station Elst zijn al OV-fietsen beschikbaar, maar deze zijn vaak allemaal in gebruik. Op station Zetten-Andelst zijn nog helemaal geen OV-fietsen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het autogebruik vermindert. Daarvoor moet het openbaar vervoer een serieus alternatief zijn. Vaak is het laatste stukje tussen het uitstapstation en de bestemming lastig te overbruggen, waardoor mensen toch kiezen voor de auto. OV-fietsen helpen dit probleem op te lossen, omdat de fiets vaak ideaal is voor het laatste stukje tussen station en eindbestemming. Gelukkig waren alle partijen dit met ons eens. De gemeenteraad heeft het College unaniem verzocht in gesprek te gaan met Arriva en NS om te zorgen voor meer OV-fietsen op station Elst en het plaatsen van OV-fietsen op station Zetten-Andelst.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-ov-fietsen-raadsbreed-aangenomen
 

 • November 2018 | In alle nieuwbouwplannen minstens 30% sociale huur

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 6 november 2018 een motie aangenomen om de bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe aan te jagen. De motie is een akkoord dat een aantal coalitie- en oppositiepartijen onder aanvoering van GroenLinks bereikte om de impasse rond het bouwen van sociale huurwoningen te doorbreken. De partijen hebben onder andere afgesproken dat nieuwbouwplannen gemiddeld minstens 30% sociale huurwoningen moeten bevatten.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-gaat-eindelijk-werk-maken-van-sociale-huurwoningen
 

 • Juli 2018 | Fietspad langs de Linge wordt eindelijk gerealiseerd

Er wordt al 10 jaar over gepraat, maar na een motie van GroenLinks komt hij er toch echt: het fietspad langs de Linge!
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/het-fietspad-langs-de-linge-komt-er
 

 • Maart 2018 | GroenLinks verdubbelt bij de gemeenteraadsverkiezingen, vier zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het mooiste resultaat in onze historie gehaald! We verdubbelen van twee naar vier zetels en zijn de derde partij in Overbetuwe, een fantastisch resultaat! Bedankt voor uw stem!
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/bedankt-11