• December 2021| Aandacht voor duurzaamheid in alle raadsvoorstellen

Tijdens de raadsvergadering van 7 december 2021 spraken we over de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025. Dit is een tactisch stuk, waarbij het bedoeling is dat duurzaamheid een plek krijgt in alle beleidsterreinen. GroenLinks diende een amendement in om nog helderde te krijgen wat we van het college mogen verwachten. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen! Wat betekent dit nu praktisch? In alle toekomstige raadsvoorstellen moet vermeld staan welke gevolgen er zijn voor energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • December 2021| Nadeelcompensatie voor iedereen?!

Volgend jaar wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht en daarbij veranderen de regels voor planschade. Dit is de financiële schade die je lijdt doordat er in je omgeving planologisch iets verandert. Daarom sprak de raad op 7 december over de Verordening Nadeelcompensatie Overbetuwe 2022. In de voorronde voor de raadsvergadering bleek dat het aanvragen van nadeelcompensatie 300 euro kost. GroenLinks diende daarom een amendement in zodat het college die kosten kan kwijtschelden als iemand ze niet kan opbrengen. Dit amendement werd door alle partijen ondersteunt. 

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • November 2021 | Korting op budget duurzaamheid van de baan 

In hun bezuinigingsdrift hadden de coalitiepartijen bij de vaststelling van de Kadernota besloten om 90.000 euro te korten op het duurzaamheidsbudget van de gemeente. Als GroenLinks hebben we ons daar toen tegen verzet, maar konden er geen meerderheid voor vinden. In september kreeg de gemeente extra geld van het Rijk, dus vonden we het tijd om dit onderwerp bij de behandeling van de begroting opnieuw aan de orde te stellen. Ons amendement om de bezuiniging te schrappen werd na het debat raadsbreed gesteund.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • November 2021 | Eindelijk geld voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

Tijdens de behandeling van de begroting 2022 wilde GroenLinks graag extra aandacht vragen voor groen in de onze gemeente. Dit leidde uiteindelijk tot een amendement om 75.000 euro vrij te maken voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit amendement werd raadsbreed ondersteund! GroenLinks is blij dat er eindelijk geld wordt uitgetrokken voor deze belangrijke thema's. Aan de andere kant: het temp dat de rest van de raad wil aanhouden is wat ons betreft echt te laag. Er blijft dus werk aan de winkel.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • November 2021 | Gemeente en COA op zoek naar geschikte opvanglocatie asielzoekers

De raadsvergadering van 9 november diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CU een motie in die het college verzoekt om te kijken welke plekken in Overbetuwe geschikt zijn voor asielzoekers en in overleg met inwoners en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) plekken in te richten. De motie vraagt ook om de raad uiterlijk 15 december te informeren. De motie werd door de burgemeester gezien als steun in de rug aangezien zij hier al mee aan de slag was. De motie werd daarna raadsbreed aangenomen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Oktober 2021 | Amendement groen dak nieuwbouw multifunctioneel sportcentrum Elst raadsbreed aangenomen

In 2019 sprak onze raad zich nagenoeg raadsbreed uit voor het toepassen van zoveel mogelijk groene daken op gemeentelijke gebouwen. Wij gingen er dus vanuit dat deze groene daken ook als eis waren meegenomen in het programma van eisen van het nieuwe zwembad in Elst. Dit bleek niet het geval! Het college vond de wens van de raad te laat en ziet het als een scopewijziging van het plan.  Samen met de ChristenUnie, PvdA en D66 hebben we een amendement ingediend om het groene dak toe te voegen aan het programma van eisen. Dit amendement is na een kleine aanpassing raadsbreed aangenomen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Juli 2021 | Gemeenteraad Overbetuwe krijgt meer grip op financiën

In de gemeentepolitiek zijn de jaarstukken het moment om terug te kijken en te evalueren. Zeker nu de financiën steeds meer onder druk staan is het cruciaal om als raad stevig in te zetten op onze controlerende rol. GroenLinks heeft daarom een motie geschreven om meer grip te krijgen op onze financiën. De motie is unaniem aangenomen

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Juni 2021 | Woonwijken voortaan ingericht als kindvriendelijke woonerven

In de raadsvergadering van 22 juni 2021 diende GroenLinks samen met PvdA en CU een motie om woonwijken in Overbetuwe zoveel mogelijk om te turnen in woonerven. In een woonerf is de snelheid maximaal 15 km/h, en liefst zelfs stapvoets. Kinderen, voetgangers en fietsers staan centraal en is de auto te gast. De motie werd bijna door alle partijen in de raad omarmd, alleen CDA en VVD stemden tegen. GroenLinks is erg blij dat hiermee de focus in woonwijken verschuift van doorstroom naar verblijfsgebieden en dat voortaan in woonwijken kinderen centraal komen staan en niet auto’s.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Juni 2021 | Geen nieuwe reclamemasten meer in Overbetuwe

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2021 diende GroenLinks samen met CDA en BOB een amendement ingediend op de Reclamenota. De gehele raad stemde vóór dit amendement. Er mogen nu geen nieuwe reclamemasten worden geplaatst en bestaande masten zonder scherm mogen niet worden omgebouwd tot masten met scherm.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Juni 2021 | Klimaataanpak: samen kan het wel!

In de raad van 22 juni 2021 ging het wederom over duurzaamheid. Wat ons betreft twee successen: GroenLinks diende samen met de partijen CDA, VVD en BOB een motie in om te werken aan kaders voor windparken. Daarnaast lag er een prachtig initiatief voor een zonnepark (Het Reethse veld) opgericht voor en door inwoners. Beide voorstellen zijn aangenomen in de raad!

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Mei 2021 | Voortaan minimaal 50% lokaal eigenaarschap bij duurzame energieprojecten

GroenLinks pleitte bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) met succes voor grote betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij duurzame energieprojecten. Onze motie, een samenwerking met PvdA, BOB en ChristenUnie, verplicht initiatiefnemers van duurzame energieprojecten om lokale bewoners en bedrijven voor minimaal de helft eigenaar maken van het project. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Mei 2021 | Toezeggingen wethouder over draagvlak bij windmolenpark Midden-Betuwe

In de afgelopen raadsvergadering heeft GroenLinks samen met BOB en de PvdA een debat aangevraagd over windmolenpark Midden-Betuwe. In onze ogen loopt het proces niet goed en is er daarmee een risico dat draagvlak verdwijnt en er niet het beste plan voor Overbetuwe wordt gerealiseerd. De wethouder heeft dit signaal opgepakt en in het debat toegezegd aan de slag te gaan met het beter betrekken van inwoners. 

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Mei 2021 | Amendement Land van Tap raadsbreed aangenomen

GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers én de gemeenteraad sturing kunnen blijven geven bij keuzes over de invulling van het Land van Tap in Elst. In ons amendement wordt het college daarom gevraagd om op onderwerpen bouw en woonlagen, verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeerbeleid extra onderzoek te doen en keuzes op dit vlak voor te leggen aan de bovenstaande groepen. Ons amendement werd raadsbreed aangenomen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Maart 2021 | Burgemeester steunt erkenning leed Molukse gemeenschap na vragen GroenLinks

In het vragenuur van dinsdag 22 maart heeft GroenLinks vragen gesteld aan Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. Dit naar aanleiding van een persbericht waarin diverse gemeenten het kabinet oproepen het leed van de Molukse gemeenschap in Nederland te erkennen. Overbetuwe heeft deze oproep niet ondertekent en GroenLinks wilde graag weten wat de motivatie daarachter was. Na onze vragen zegde de burgemeester toe dat zij zich alsnog bij de oproep gaat aansluiten.

Het volledige nieuwsartikel lees je hier.

 

 • Maart 2021 | Seinen op groen voor OV-fietsen op station Zetten-Andelst

Eind 2018 diende GroenLinks een motie in voor OV-fietsen op station Zetten-Andelst. Na onderzoek laat de gemeente nu weten dat het sein hiervoor op groen staat. De voorzieningen worden aangelegd als het stationsgebied op de schop staat, waarschijnlijk later dit jaar.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Maart 2021 | Campagne verkiezingen Tweede Kamer

Met de hulp van meer dan 20 vrijwilligers liep de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen als een trein! We bezorgden meer dan 6000 flyers, plakten posters, organiseerden een online event en bezorgden heel veel raamposters.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Februari 2021 | Motie Aanscherpingen en aanvullingen Uitgangspuntennotitie Woonagenda Overbetuwe 2025

Deze door D66 opgestelde motie dienden wij graag mee in. De motie roept onder andere op tot ‘dwingend meer aandacht geven aan sociale huur’ en ‘actief oppakken van de stimulerende- en begeleidende rol bij innovatieve ontwikkelingen en voorstellen (woningsplitsing, CPO, Tiny houses)

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Februari 2021 | 14 inspraakreacties tiny houses

GroenLinks Overbetuwe blijft in nauw contact met mensen die in Overbetuwe willen wonen in een tiny house. Dat leverde bij de behandeling van de woonagenda op de politieke avond maar liefst 14 inspraakreacties op over dit onderwerp, op een totaal van 17. Opnieuw een duidelijk signaal dat er behoefte is aan tiny wonen in onze gemeente.

Alle nieuwsberichten over tiny houses lees je hier.

 

 • December 2020 | Online event basisinkomen

Op maandag 14 december organiseerden we het online event basisinkomen. Het werd een bijzonder leerzame avond waarbij onze gastspreker Alexander de Roo veel vragen van deelnemers beantwoordde.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • December 2020 | Ambities duurzame mobiliteit bijgesteld na kritiek GroenLinks

Het college heeft ambities vastgesteld om de mobiliteit te verduurzamen. De ambities waren echter vaag en vrijblijvend. GroenLinks diende daarom een amendement in. Dit heeft ervoor gezorgd dat het college de ambities gaat aanvullen met concreter cijfers en meetbare doelen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • November 2020 | Campagne Tweede Kamerverkiezingen

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is van start. In Overbetuwe bezorgden we met een groepje vrijwilligers maar liefst 2200 flyers.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • September 2020 | Motie bomenbeleid

Na onze motie bomenbeleid heeft het college een evaluatie laten uitvoeren van het kapbeleid. Wat wij al vermoedden blijkt ook uit deze evaluatie: in Overbetuwe wordt snel overgegaan op kap, sneller dan ons lief is. Het college stelt naar aanleiding van deze evaluatie voor om de geldende kaders voor gemeentelijke niet monumentale bomen aan te scherpen en de communicatie over het kapbeleid op de website te verbeteren. Een stap in de goede richting.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Augustus 2020 | Tiny houses populairder dan gedacht

We deden online een oproep; wie wil er wonen in een tiny house in Overbetuwe óf heeft er grond waar tiny houses zouden kunnen staan? Daarna werden we overspoeld met reacties! We hebben hiermee aan de wethouder kunnen aangeven dat de behoefte aan tiny houses weldegelijk aanwezig is. De mensen die ons mailden zijn inmiddels met elkaar in contact gebracht, wordt vervolgd dus.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier en hier.

 

 • Juli 2020 | Motie ‘Dierenwelzijn op de agenda’ aangenomen

Op dit moment is er nog geen beleid rondom dierenwelzijn in Overbetuwe, ook heeft geen van de wethouders dit onderwerp onder zijn hoede. Samen met de PvdA dienden we daarom de motie ‘Dierenwelzijn op de agenda’ in. De motie vraagt het college met een discussiepaper te komen zodat we aan de hand daarvan het debat kunnen voeren en eventueel beleid kunnen maken. Onze motie werd met brede steun aangenomen, alleen BOB stemde tegen.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

 

 • Juni 2020 | Regionaal overleg GroenLinks over RES

GroenLinks Overbetuwe organiseerde samen met GroenLinks Nijmegen een regionaal overleg met andere GroenLinks fracties over de Regionale Energie Strategie (RES). Na dit overleg is een statement geschreven dat alle fracties in onze RES-regio konden gebruiken voor hun inbreng.

 

 • Juni 2020 | Motie ‘Kaderbrief 2021’ raadsbreed aangenomen

Ondanks dat de gemeente op grote tekorten afstevent, blijft het college vasthouden aan populaire, grote projecten. Ten koste van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit blijkt uit de Kaderbrief die in de raadsvergadering van 30 juni werd besproken. We zijn dan ook blij dat onze motie om al bij de aankomende begroting te kijken naar besparingsmogelijkheden en deze niet tot volgend jaar uit te stellen raadsbreed is aangenomen. Hoe eerder we bijsturen hoe beter.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier:
https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-moet-investeren-mensen-niet-stenen

 

 • Mei 2020 | Amendement ‘Advisering lokaal publieke media-instelling’ aangenomen

Waar het college pleitte voor Omroep Lingewaard als publieke media-instelling in Overbetuwe voor de komende 5 jaar, vindt GroenLinks RN7 een logischer kandidaat. Met Omroep Lingewaard zou Overbetuwe namelijk kiezen voor een omroep die draait op vrijwilligers en voornamelijk online uitzendt. RN7 is daarentegen een professionele organisatie die via hun website, radio en televisie vele nieuwsberichten, interviews en reportages over de dorpen, politiek en evenementen in Overbetuwe gemaakt. Voor ons voldoende reden om samen met PvdA Overbetuwe een amendement in te dienen om RN7 aan te wijzen in plaats van Omroep Lingewaard. Het was een stevig debat, maar uiteindelijk werden het amendement en het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen.

 

 • Maart 2020 | Motie ‘Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen’ aangenomen

De nijpende situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos was voor GroenLinks aanleiding om breed politiek draagvlak in de gemeenteraad te zoeken voor het opnemen van een aantal van de meest kwetsbare vluchtelingen uit deze kampen door onze gemeente. Dit is gelukt. Onze motie “Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen” is aangenomen!

Lees het volledige nieuwsbericht hier:  https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-helpt-alleenreizende-minderjarige-vluchtelingen

 

 • Maart 2020 | Een mooier dorpshart voor Zetten

Zetten wil een mooier, groener en veiliger dorpshart, maar een initiatief hiertoe van de Werkgroep Dorpshart Zetten dreigt vast te lopen in de gemeentelijke bureaucratie. GroenLinks trok aan de bel en de wethouder belooft beterschap.

Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/zetten-verdient-steun-om-tot-mooi-dorpshart-te-komen

 

 • Maart 2020 |Fietsers krijgen voorrang bij het nieuwe ziekenhuis in Elst

In de afgelopen raadsvergadering is weer een stap gezet richting de vestiging van ziekenhuis Rijnstate in het stationsgebied in Elst. Er is raadsbreed ingestemd met het voorgestelde vervolgproces. Na vragen van GroenLinks zegde de wethouder toe dat fietsers in het gebied rondom het nieuwe ziekenhuis voorrang krijgen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/rijnstate-naar-elst-het-vervolgproces
 

 • Februari 2020 | Motie ‘Brief aan de minister’ aangenomen

Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-groenlinks-brief-aan-minister-voor-meer-geld-voor-het-sociaal-domein

 

 • December 2019 | In 2019 GroenLinks bijeenkomsten in bijna alle dorpen

In 2019 gingen we op veel plaatsen in de gemeente in gesprek met inwoners. We organiseerden bijeenkomsten in Heteren, Slijk-Ewijk, Herveld en Zetten. Daarnaast gingen we huis-aan-huis in Elst, Oosterhout en Valburg. GroenLinks zegt niet alleen dat alle dorpen meetellen, we maken het ook waar en verspreiden bewust de locaties van onze activiteiten. Om ook jongeren te betrekken bij de politiek dragen onze raadsleden hun steentje bij met gastlessen op scholen.

 

 • Oktober 2019 | Carla van Kerkhof raadslid van de week

Ons raadslid Carla van Kerkhof is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot raadslid van de week.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/carla-van-kerkhof-raadslid-van-de-week
 

 • Oktober 2019 | Overbetuwe komt tegemoet in zorgkosten lage inkomens

Na een motie van GroenLinks, Pvda en D66, over compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken, is het college van B&W met een voorstel gekomen om mensen met een inkomen wat niet hoger is dan 130 procent van de minimumgrens tegemoet te komen in de zorgkosten.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/compensatie-eigen-risico-voor-chronisch-zieken
 

 • September 2019 | Overbetuwe gaat werk maken van burgerparticipatie

De rekenkamercommissie presenteerde onlangs een rapport over burgerparticipatie in de gemeente Overbetuwe. De conclusie van het rapport is dat het daar niet best mee is gesteld. Tot die conclusie was de GroenLinks fractie al eerder gekomen, maar het is altijd fijn als een onafhankelijk orgaan als de Rekenkamercommissie op basis van gedegen onderzoek tot eenzelfde inzicht komt. Een door de PvdA met hulp GroenLinks en andere partijen opgesteld amendement om de aanbevelingen uit het rapport niet alleen te omarmen, maar dat ook om te zetten in concrete acties werd door alle partijen - met uitzondering van het CDA – ondersteund.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/burgerparticipatie-2
 

 • Juli 2019 | Onderzoek naar behoud van zwembad Zetten

GroenLinks heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 een motie ingediend om onderzoek te doen naar het behoud van het zwembad in Zetten. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/zicht-op-behoud-zwembad-zetten-na-motie-groenlinks
 

 • Juli 2019 | Motie ‘evaluatie bomenbeleid’ aangenomen

GroenLinks vindt dat de gemeente te snel kiest voor kap van bomen. Voor GroenLinks zijn alle bomen van waarde, vanwege hun verkoelende werking, CO2-opname, verfraaiing van het landschap en hun belang voor dieren. We dienden daarom een motie in om het bomenbeleid te evalueren. Alle partijen in de raad, met uitzondering van Gemeentebelangen Overbetuwe, hebben onze motie ondersteund.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-evaluatie-bomenbeleid-aangenomen
 

 • Juli 2019 | Groenlinks brengt raadsleden en scholen samen

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 diende GroenLinks een motie om jongeren meer in contact te brengen met de politiek. Hiervoor gaan gemeenteraadsleden op de middelbare scholen voorlichting geven over de politiek. De motie werd unaniem aangenomen en de voorlichting gaat daarmee in het komende schooljaar al van start.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-brengt-raadsleden-en-scholen-samen
 

 • Juli 2019 | Motie ‘duurzame mobiliteit’ aangenomen

In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten. Om dit doel te bereiken moeten landelijke overheid, provincies en gemeentes flink aan de bak. De gemeente Overbetuwe heeft hiervoor in 2017 een pakket van maatregelen opgesteld. Hierin stonden echter tot verbazing van GroenLinks geen maatregelen om de mobiliteit te verduurzamen, terwijl het verkeer een kwart van de uitstoot in de gemeente veroorzaakt. Daarom pleitte GroenLinks er in een motie voor hier eindelijk eens flinke stappen in te zetten. Dankzij steun van PvdA, ChristenUnie, D66 en GBO haalde de motie het net.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-geeft-gemeente-duw-richting-duurzame-mobiliteit
 

 • Juli 2019 | Gemeente gaat initiatiefnemers dorpshart Zetten ondersteunen

In mei 2019 presenteerde een werkgroep van Zettense inwoners een plan om een deel van het Julianaplein te vergroenen, de Hoofdstraat veiliger te maken en het Schweitzerpark te verfraaien. Met nadruk wees de initiatiefgroep erop dat zij graag zelf de regie wilden houden over het verder ontwikkelen van het plan. Reden voor GroenLinks om aan het CDA en de ChristenUnie voor te stellen om een gezamenlijke motie in te dienen. In deze motie vroegen zij het college om te onderzoeken op welke manier de gemeente de initiatiefnemers kan helpen. De motie werd tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/eindelijk-verfraaiing-van-het-dorpshart-zetten
 

 • Juni 2019 | Marion Bulthuis genomineerd voor het Gelders Groen Lintje

Marion Bulthuis, lid van de steunfractie van GroenLinks Overbetuwe werd genomineerd voor een Gelders Groen Lintje! Ze kwam hiervoor in aanmerking door haar werk bij de Afvalbrigade Elst én haar persoonlijke inzet voor het opruimen van zwerfvuil.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/marion-bulthuis-trots-op-nominatie-voor-het-gelders-groen-lintje
 

 • Juni 2019 | Motie beschermen bomen Vriezenecnk aangenomen

Op 25 juni werd gesproken over de situatie op De Vriezenenck in Elst. Het gaat hier om een gebied van 5.000 m2 in de oude kern van Elst dat in eigendom is van Stichting Rentambt van Over-Betuwe. De huidige pachtovereenkomst loopt in 2021 af. Door de eigenaar is gevraagd dit perceel leeg op te leveren en dat is waar het gesprek in de raad over ging. Want er staan daar 55 bomen die dan gekapt zouden moeten worden. In samenwerken met PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 is een motie tot stand gekomen die het college onder andere verzoekt te bekijken hoe de bomen beschermd kunnen worden tegen kap.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/bomenkap-op-de-vriezenenck-elst
 

 • Februari 2019 | Overbetuwe gaat aandringen op langere treinen in de spits

Voor iedereen die in de spits tussen Zetten-Andelst en Elst met de Arriva-trein reist is het een bekend gezicht: de trein komt op station Zetten-Andelst al vol aanrijden en alle wachtenden op het station moeten er ook nog bij gepropt. GroenLinks heeft hierover vragen aan de wethouder gesteld. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente bij de provincie en vervoerder Arriva gaat aandringen op langere treinen tijdens de spits. GroenLinks hoopt dat de overvolle treinen in de spits zo snel mogelijk verleden tijd zijn.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/hopelijk-binnenkort-langere-spitstreinen-tiel-arnhem
 

 • December 2018 | GroenLinks was in 2018 in alle dorpen te vinden

We waren opnieuw in de hele gemeente te vinden met bijeenkomsten en activiteiten. Zo gingen we onder andere ‘Op Tournee’ in Driel en Oosterhout, deden we mee aan diverse debatten, gingen we huis-aan-huis in Zetten,  Heteren, Hemmen, Herveld en Andelst, en hadden we gezellige borrels, flyerdagen en een wandeling in Elst.
 

 • November 2018 | GroenLinks organiseert Young Politics Festival 2018

Op vrijdag 30 november organiseerde GroenLinks Overbetuwe in samenwerking met DWARS Arnhem-Nijmegen het Young Politics Festival. Een festival om jongeren enthousiast te maken voor politiek.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/young-politics-festival-2018-gezellig-en-inspirerend
 

 • November 2018 | Motie ‘meer OV-fietsen’ aangenomen

Op station Elst zijn al OV-fietsen beschikbaar, maar deze zijn vaak allemaal in gebruik. Op station Zetten-Andelst zijn nog helemaal geen OV-fietsen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het autogebruik vermindert. Daarvoor moet het openbaar vervoer een serieus alternatief zijn. Vaak is het laatste stukje tussen het uitstapstation en de bestemming lastig te overbruggen, waardoor mensen toch kiezen voor de auto. OV-fietsen helpen dit probleem op te lossen, omdat de fiets vaak ideaal is voor het laatste stukje tussen station en eindbestemming. Gelukkig waren alle partijen dit met ons eens. De gemeenteraad heeft het College unaniem verzocht in gesprek te gaan met Arriva en NS om te zorgen voor meer OV-fietsen op station Elst en het plaatsen van OV-fietsen op station Zetten-Andelst.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/motie-ov-fietsen-raadsbreed-aangenomen
 

 • November 2018 | In alle nieuwbouwplannen minstens 30% sociale huur

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 6 november 2018 een motie aangenomen om de bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe aan te jagen. De motie is een akkoord dat een aantal coalitie- en oppositiepartijen onder aanvoering van GroenLinks bereikte om de impasse rond het bouwen van sociale huurwoningen te doorbreken. De partijen hebben onder andere afgesproken dat nieuwbouwplannen gemiddeld minstens 30% sociale huurwoningen moeten bevatten.
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/overbetuwe-gaat-eindelijk-werk-maken-van-sociale-huurwoningen
 

 • Juli 2018 | Fietspad langs de Linge wordt eindelijk gerealiseerd

Er wordt al 10 jaar over gepraat, maar na een motie van GroenLinks komt hij er toch echt: het fietspad langs de Linge!
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/het-fietspad-langs-de-linge-komt-er
 

 • Maart 2018 | GroenLinks verdubbelt bij de gemeenteraadsverkiezingen, vier zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het mooiste resultaat in onze historie gehaald! We verdubbelen van twee naar vier zetels en zijn de derde partij in Overbetuwe, een fantastisch resultaat! Bedankt voor uw stem!
Lees het volledige nieuwsbericht hier: https://overbetuwe.groenlinks.nl/nieuws/bedankt-11